4.1. Загрози та застережні заходи

Професійний бухгалтер-практик не повинен обійматись жодним бізнесом, справою чи діяльністю, що ставлять під загрозу або можуть загрожувати чесності, об'єктивності репутації професії, що в результаті буде несумісним з наданням професійних послуг.

Широкий діапазон обставин може поставити під загрозу дотри­мання фундаментальних принципів. Ці загрози представлені таки­ми категоріями:

а) загроза власного інтересу;Приклади обставин, що можуть створювати загрозу власно­го інтересу для професійного бухгалтера-практика, включають:

фінансовий інтерес в клієнті або наявність спільного з клієн­том фінансового інтересу;

надмірна залежність від гонорарів, що їх сплачує клієнт;

наявність тісних ділових стосунків з клієнтом;

страх втратити клієнта;

розгляд клієнта як можливого роботодавця;

платежі, що залежать від результатів стосовно завдання з на­дання впевненості;

позика, надана клієнту з надання впевненості (або будь-кому з його директорів чи посадових осіб) або отримана від нього (рис. 4.2).

Характер та значущість загроз залежить від того, чи виникають вони у випадку надання послуг клієнтові з аудиту фінансових зві­тів, клієнтові з надання впевненості, а не з аудиту фінансових зві­тів, або клієнтові, що отримує послуги, інші, ніж надання впевне­ності.

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу власної оцінки для професійного бухгалтера-практика, включають:

виявлення значної помилки під час повторної оцінки роботи професійного бухгалтера-практика;

складання висновку щодо роботи фінансових систем після участі в їх розробці чи впровадженні;

підготовка вихідних даних, що використовуються для отри­мання даних, які є предметом завдання;

член групи з надання впевненості є, або донедавна був, дире­ктором чи посадовою особою такого клієнта;

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу власного інтересу

фінансовий інтерес в клієнті або наявність спільного з клієнтом інтересу

надмірна залежність від гонорарів, що їх сплачує клієнт

наявність тісних ділових стосунків з клієнтом

страх втратити клієнтарозгляд клієнта як можливого роботодавця


платежі, що залежать від результатів стосовно завдання з надання впевненості

позика, надана клієнту з надання впевненості (або будь-кому з його директорів чи посадових осіб) або отримана від нього

Рис. 4.2. Приклади обставин, що можуть створювати загрозу власного інтересу для бухгалтера-практика (аудитора)

член групи з надання впевненості є, або донедавна був, пра­цівником клієнта та обіймає або обіймав посаду, що дозволяє без­посередньо та суттєво впливати на предмет завдання;

надання клієнтові послуги, яка безпосередньо впливає на предмет завдання з надання впевненості (рис. 4.3).

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу захис­ту для професійного бухгалтера-практика, включають:

володіння акціями зареєстрованого на біржі суб'єкта госпо­дарювання як його засновника, коли він є клієнтом з аудиту фінан­сової звітності;

захист інтересів клієнта з надання впевненості в ході судово­го процесу або у суперечці з третіми сторонами (рис. 4.4).

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу осо­бистих стосунків для професійного бухгалтера-практика вклю­чають:

член групи з надання впевненості має близькі або найближчі сімейні стосунки з директором або з посадовою особою клієнта;


член групи з надання впевненості є, або донедавна був, директором чи посадовою особою такого клієнта

виявлення значної помилки під час

повторної оцінки роботи професійного бухгалтера-практика

надання клієнтові послуги, яка безпосередньо впливає на предмет завдання з надання впевненості


 


підготовка вихідних даних, що викорис­товуються для отри­мання даних, які є предметом завдання


 

•ж


складання висновку

щодо роботи фінансових систем після участі в їх розробці чи впровадженні


 

член групи з надання впевненості є, або донедавна був, працівником клієнта та обіймає або обіймав посаду, що дозволяє безпосередньо та суттєво впливати на

предмет завдання

Рис. 4.3. Приклади обставин, що можуть створювати загрозу власної оцінки для бухгалтера-практика (аудитора)

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу захисту


володіння акціями

суЛ^ХХє їЗгті : аудиту фінансової звітності

захист інтересів клієнта з надання

впевненості в ході судового процесу або у суперечці з третіми


 

Рис. 4.4. Приклади обставин, що можуть створювати загрозу захисту для бухгалтера-практика (аудитора)

член групи з надання впевненості має близькі або найближчі сімейні стосунки з працівником клієнта, який обіймає посаду, що дозволяє безпосередньо та суттєво впливати на предмет завдання;

колишній партнер фірми є директором або посадовою осо­бою, чи працівником клієнта на посаді, що дозволяє безпосередньо та суттєво впливати на предмет завдання;

отримання подарунків або преференцій від клієнта, крім ви­падків, коли їх цінність є вочевидь незначною;

довготривале співробітництво старшого персоналу з клієн­том з надання впевненості (рис. 4.5).

___      Приклади обставин, що можуть

створювати загрозу особистих стосунків

член групи з надання впевненості має близькі або найближчі сімейні стосунки з директором або з посадовою особою клієнта;

член групи з надання впевненості має близькі або найближчі сімейні стосунки з працівником клієнта, який обіймає посаду, що дозволяє безпосередньо та суттєво виливати на предмет завдання;

колишній партнер фірми є директором або посадовою особою чи працівником клієнта на посаді, що дозволяє безпосередньо та суттєво впливати на предмет завдання;

отримання подарунків або преференцій від клієнта, крім випадків, коли їх цінність є вочевидь незначною;

довготривале співробітництво старшого персоналу з клієнтом з надання впевненості

Рис. 4.5. Приклади обставин, що можуть створювати загрозу особистих стосунків для професійного бухгалтера-практика (аудитора)

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу тиску для професійного бухгалтера-практика, включають:

погрози звільнення з завдання або заміни клієнтом;

погрози судових позовів;

тиск з метою неприпустимого зменшення обсягу роботи для зменшення розміру гонорару (рис. 4.6).

Застережні заходи, що можуть усунути або зменшити загрози до прийнятного рівня, поділяються на дві широкі категорії:

Застережні заходи, створені професійними організаціями, за­конодавчими чи регуляторними органами.

Застережні заходи, що існують у робочому середовищі.


Приклади обставин, що можуть створювати загрозу тиску


погрози звільнення з завдання або заміни клієнтом

погрози судових позовів


тиск з метою неприпустимого зменшення обсягу роботи для зменшення розміру гонорару


 

Рис. 4.6. Приклади обставин, що можуть створювати загрозу тиску для професійного бухгалтера-практика (аудитора)

Застережні заходи, забезпечені робочим середовищем, залежать від обставин. Такі застережні заходи включають як заходи, що по­ширюються на всю фірму, так і заходи, що стосуються конкретного завдання. Професійний бухгалтер-практик повинен застосовувати судження для визначення, як найкращим чином реагувати на вияв­лену загрозу. Застосовуючи судження, професійний бухгалтер-практик повинен визначити, що розсудлива та поінформована третя сторона, яка має всю відповідну інформацію, включно з важливіс­тю загрози та застосованих застережних заходів, буде вважати припустимим. При цьому на визначення будуть впливати такі чин­ники, як значущість загрози, характер завдання та структура фірми.

Застережні заходи, що поширюються на всю фірму, можуть включати:

наголос на важливості дотримання фундаментальних прин­ципів, що робиться керівництвом фірми;

наголос на очікуванні керівництвом фірми, що члени групи з надання впевненості будуть діяти в інтересах громадськості;

політику та процедури контролю якості виконання завдання;

задокументовану політику щодо виявлення загроз недотри­мання фундаментальних принципів, оцінки важливості цих загроз, визначення та застосування застережних заходів для усунення або зменшення загроз, окрім, тих, що є явно незначними, прийнятного рівня;

для фірм, що виконують завдання з надання впевненості, за­документовану політику незалежності щодо виявлення загроз неза­лежності, оцінки важливості цих загроз та оцінки й застосування застережних заходів для усунення або зменшення загроз, окрім тих, що є явно незначними, до прийнятого рівня;

задокументовану внутрішню політику та процедури стосовно дотримання фундаментальних принципів;

політику та процедури, що дозволяють ідентифікувати інте­реси та зв'язки між фірмою або членами групи з надання впевнено­сті та клієнтами;

політику та процедури моніторингу та, за необхідності, запобігання залежності від доходів, що їх одержують від одного клієнта;

використання різних партнерів та груп з завдання з розмежо­ваним підпорядкуванням при наданні послуг, що не стосуються на­дання впевненості, клієнтові з надання впевненості;

політику та процедури, що забороняють особам, які не є чле­нами групи з завдання, впливати на результат завдання;

своєчасне ознайомлення з політикою та процедурами фірми (в тому числі з будь-якими змінами в них) всіх партнерів та профе­сіоналів, а також відповідну підготовку та навчання із застосування політики та процедур;

призначення одного з вищих керівників відповідальним за належну роботу системи контролю якості фірми;

інформування партнерів та професіоналів щодо клієнтів з на­дання впевненості та зв'язаних сторін, щодо яких вони мають бути незалежними;

механізм прийняття дисциплінарних заходів на забезпечення дотримання політики та процедур;

офіційно прийняту політику та процедури, що заохочують та надають можливість персоналу поінформувати керівництво фірми щодо будь-якого питання стосовно дотримання фундаментальних принципів, що викликає їх занепокоєння.

Застережні заходи щодо конкретного завдання, забезпечені робочим середовищем, можуть включати:

залучення додаткового професійного бухгалтера для пере­вірки виконаної роботи або для надання інших необхідних реко­мендацій;

звернення до незалежної третьої сторони, наприклад, до ко­мітету незалежних директорів, професійного або регуляторного ор­гану, або до іншого професійного бухгалтера;

обговорення питань етики з найвищим управлінським персо­налом клієнта;

розкриття найвищому управлінському персоналові клієнта характеру послуг, що надаються, та гонорарів;

залучення іншої фірми для виконання або повторного вико­нання частини завдання;

—        ротацію керівного персоналу групи з надання впевненості. Залежно від характеру завдання професійний бухгалтер-практик

може покластись на застережні заходи, що їх використовує клієнт.

Застережні заходи, що є частиною системи та процедур клієнта, можуть включати:

погодження та схвалення іншими особами (окрім управлін­ського персоналу) фірми при призначенні її клієнтом для виконан­ня завдання;

наявність у клієнта компетентних співробітників з досвідом та повноваженнями для прийняття управлінських рішень;

застосування клієнтом внутрішніх процедур, що забезпечу­ють об'єктивний вибір фірми при пошуку виконавця завдань, що не є завданнями з надання впевненості;

наявність у клієнта структури корпоративного управління, що забезпечує відповідний нагляд та інформування щодо послуг, які надаються фірмою.