СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 Завдання 1

Надання послуг з обліку та ведення книг рутинного чи механіч­ного характеру відділенням та дочірнім підприємствам, зареєстро­ваним на біржі клієнтів з аудиту не завдає шкоди незалежності що­до клієнта з аудиту, якщо виконуються такі умови:

а)         послуги не передбачають здійснення судження;

б)         відділення чи дочірні підприємства, яким надають послуги, у
сукупності не є суттєвими для клієнта з аудиту, або надані послуги
у сукупності не є суттєвими для відділення чи дочірньою підпри-
ємства;

в)         гонорари фірмі чи мережевій фірмі за такі послуги у сукуп-
ності є несуттєвими.

Якщо такі послуги надаються, які слід вжити застережні заходи?

Завдання 2

Вкажіть умови, за яких надання послуг з обліку та ведення книг клієнтам з аудиту фінансових звітів в надзвичайних чи інших не­звичайних ситуаціях, коли клієнтові з аудиту неможливо укласти інші угоди, не вважатиметься таким, що призводить до неприйнятої загрози для незалежності?

Завдання 3

Виконання послуг з оцінки вартості для клієнта з аудиту фінан­сових звітів, які ані окремо, ані у сукупності не є суттєвими для фі­нансових звітів, або які не пов'язані зі значною мірою суб'єктивності, можуть призводити до загрози вченої оцінки, яку можна зменшити до прийнятного ріння шляхом вживання застере­жних заходів. Такі застережні заходи можуть включати:

залучення додаткового професійного бухгалтера, який не був членом групи з надання впевненості, для огляду виконаної роботи або для надання необхідних консультацій;

підтвердження клієнтом з аудиту його розуміння основних припущень з оцінки вартості та методології, що слід застосовувати, а також схвалення їхнього використання;

отримання підтвердження від клієнта з аудиту щодо відпові­дальності за результати роботи, виконаної фірмою;

створення умов, за яких персонал, що надає такі послуги, не братиме участі в завданні з аудиту.

Які необхідні питання слід розглянути при визначенні ефектив­ності застережних заходів?

Завдання 4

Які процедури необхідно провести під час надання послуг з внутрішнього аудиту клієнтам з аудиту фінансових звітів, та яких застережних заходів і в яких випадках необхідно вжити?

Завдання 5

Позичання працівників фірмою чи мережевою фірмою клієнтові з аудиту фінансових звітів може створювати загрозу власної оцін­ки, якщо працівник може впливати на підготовку облікових записів чи фінансових звітів клієнта. Таку допомогу можна надавати (особ­ливо у надзвичайних ситуаціях), але лише у випадках, коли досяг­нуто взаєморозуміння того, що працівники фірми не будуть задіяні у ситуаціях. Яких саме?

ДІЛОВА ГРА «Хороші знання — швидка перемога!»

Мета гри — з'ясувати обізнаність студентів по цій темі, набуття ними навичок роз'яснення дискусійних питань.

Для проведення ділової гри викладач розробляє перелік питань і в зашифрованій формі представляє їх студентам у вигляді такої таблиці:

 

№ питань —

 

Бали

 

 

«0,3»

«0,2»

«0,1»

А

1

2

3

Б

4

5

6

В

7

8

9

Г

10

11

12

Д

13

14

15

Кожне питання оцінюється певною кількістю балів залежно від складності, зазначеної в таблиці.

Для участі в грі група поділяється на дві команди. Спочатку ви­кладач на свій вибір ставить запитання, яке не входить до зашиф­рованого переліку. Та команда, що першою на нього відповість, має право першою обирати питання із зашифрованого переліку.

Надалі в грі право вибору наступного питання зберігається за командою, що першою дає правильну відповідь. Так триває доти, доки не вичерпаються всі 15 питань. Виграє та команда, що отри­має більшу кількість балів. Бали, отримані кожною командою, під­сумовуються, тобто студент кожної команди отримує ту кількість балів, що набрала команда загалом.

Отже, після підрахунку балів команди викладач оцінює кожного студента за «командною оцінкою».

КРОСВОРД

10

Г~5 І   І           І   І   |Т III

3~||2 І ~

4

6

По горизонталі: 2. Який принцип передбачає, що професійний бухгалтер повинен діяти обережно, своєчасно і відповідально до вимог завдання? 4. Яка основна потреба, яку вимагають від профе­сійного бухгалтера згідно з кодексом? 5. Особа, яка замовляє по­слуги аудитора. 6. Один з фундаментальних принципів, коли про­фесійний бухгалтер повинен бути відвертим і чесним у всіх професійних і ділових стосунках. 8. Що спричиняє необхідність за­стосування застережних заходів?


По вертикалі: 1. Який принцип передбачає, що професійний бух­галтер не повинен допускати упередженості, конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на його професійне судження або ділові стосунки? 3. В чому визначена концептуальна основа? 7. Яка пропозиція клієнта створює загрозу недотримання фундаменталь­них принципів? 9. Як називається загроза, коли професійний бухгал­тер відстоює позицію або думку такою мірою, яка може ставити під сумнів його об'єктивність? 10. Один з факторів, коли професійний бу­хгалтер-практик має намір покладатися на поради або на роботу екс­перта, він повинен оцінити чи буде такий підхід надійним.