ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Аналізуючи загрозу, професійний бухгалтер повинен бра­ти до уваги брати:

а) принцип професійної поведінки;

б) концептуальну основу;

в)         якісні і кількісні чинники;

г)         кодекс професійної етики.

Чи обов'язково повинен професійний бухгалтер перегля­нути усі складові при неофіційному розгляді конфліктного пи­тання?

а)         ні, вибірково, лише те, що вважається за необхідне;

б)         бухгалтер мусить розглянути усі складові;

в)         має розглянути усі складові за умови їх єдності;

г)         при неофіційному розслідуванні конфлікту не встановлено
параметрів і методів його проведення.

Модифікований висновок надається за:

а)         наявності неправдивих даних;

б)         умови, що попередній висновок не містить повної інформації;

в)         умови, що попередній висновок містить необмірковані твердження;

г)         всі відповіді правильні.

Концептуальна основа визначена:

а)         Конституцією України;

б)         Кодексом професійної етики бухгалтерів;

в)         Статутом Аудиторської палати України;

г)         Міжнародними стандартами аудиту.

Концептуальна основа вимагає:

а)         усунення загроз у порушенні етики;

б)         підвищення кваліфікації;

в)         виявлення шахрайства;

г)         складання іспитів.

Загроза власного інтересу спричинена:

а)         фінансовою зацікавленістю професійного бухгалтера;

б)         тим, що внаслідок міцних стосунків бухгалтер переймається
інтересами інших;

в)         тим, що аудитор має переглянути попереднє судження;

г)         всі відповіді вірні.

Знайдіть правильне твердження поняття «загроза захисту»?

а)         спричинена фінансовими або іншими зацікавленостями про-
фесійного бухгалтера або інтересами його близьких родичів;

б)         коли професійний бухгалтер утримується від об'єктивних дій
внаслідок фактичних або відчутних загроз;

в)         коли професійний бухгалтер захищає позицію або думку та-
кою мірою, яка може ставити під сумнів його об'єктивність.

Знайдіть правильне твердження поняття «принцип чесності»?

а)         покладає на всіх професійних бухгалтерів обов'язок бути від-
вертими в своїх професійних та ділових стосунках;

б)         покладає на професійних бухгалтерів обов'язок не ставити
під сумніви його ділове чи професійне твердження;

в)         покладає на всіх професійних бухгалтерів певні зобов'язання;

г)         покладає на всіх професійних бухгалтерів обов'язок дотриму-
ватись відповідних законів та нормативних актів.

Об'єктивність — це принцип, відповідно до якого...

а)         професійний бухгалтер повинен бути відвертим та чесним у
всіх стосунках між ним та клієнтом;

б)         професійний бухгалтер повинен постійно підвищувати свої
знання та навички;

в)         професійний бухгалтер повинен дотримуватись певного за-
конодавства;

г)         професійний бухгалтер не повинен допускати упередженості
конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на
його професійне судження.

Які обставини можуть створювати загрозу власного ін­тересу професійного бухгалтера-практика?

а)         надмірна залежність від гонорарів, які сплачує клієнт;

б)         виявлення значної помилки під час повторної оцінки профе-
сійного бухгалтера-практика;

в)         складання висновку щодо роботи фінансової системи;

г)         надання клієнтові послуги, яка безпосередньо впливає на
предмет завдань з надання впевненості.

Що принцип чесності покладає на всіх професійних бух­галтерів?

а)         обов'язок проводити аудит у всіх відповідних аспектах;

б)         обов'язок бути відвертим в усіх стосунках;

в)         обов'язок використовувати конфіденційну інформацію на
власну користь.

Принцип професійної поведінки покладає на професій­ного бухгалтера:

а)         обов'язок бути чесним;

б)         обов'язок дотримуватися законів і нормативних актів;

в)         проводити аудит в усіх суттєвих аспектах;

г)         підтримувати навички, знання на необхідному рівні.

Фундаментальні принципи:

а)         чесність, об'єктивність, професійна компетенція і незалежна
ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, технічні ста-
ндарти;

б)         чесність, об'єктивність, довіра, конфіденційність, професійна
поведінка, технічні стандарти;

в)         якість послуг, чесність, об'єктивність, довіра, професійна по-
ведінка, конфіденційність;

г)         правильної відповіді немає.

Загрози для дотримання фундаментальних принципів розподіляються за такими категоріями:

а)         власного інтересу, захисту, чесності, власної оцінки, тиску;

б)         особистих стосунків, власного інтересу, власної оцінки, кон-
фіденційності, захисту;

в)         власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих стосун-
ків, тиску.

До застережних заходів бухгалтера належать заходи:

а)         розроблені професійними організаціями, законодавчими чи
регулюючими органами;

б)         щодо освіти та професійної підготовки;

в)         визначені професійними стандартами;

г)         розроблені в робочому середовищі.