ПЕРЕДМОВА

Сучасний етап у розвитку етичної науки пов'язаний з питання­ми, від характеру вирішення яких багато в чому залежить станови­ще людини у світі.

В кожній професії є свої моральні проблеми. Але серед інших професій вирізняється певна група таких, де вони виникають час­тіше та потребують особливої уваги. Професійна етика має значен­ня, насамперед, для професій, об'єктом яких є людина. Там, де представники певної професії в силу її специфіки перебувають в постійному або навіть безперервному спілкуванні з іншими людь­ми існують специфічні «моральні кодекси» людей цих професій і спеціальностей.

Професійна етика поширюється на ті соціальні групи, до яких висуваються найбільш високі моральні вимоги. Як система норм професійна етика — це кодекс правил, що визначає поведінку спе­ціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знан­ням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов'язків.

Метою дисципліни «Професійна етика» є оволодіння студента­ми теоретичними знаннями та набуття практичних навичок дотри­мання етичних принципів та норм майбутньої професії бухгалтера, аудитора, ревізора та податкового інспектора.

Завдання, які покладені на навчальний посібник «Професійна етика», полягають такому:

вивчення структури та змісту кодексу етики професійних бу­хгалтерів та аудиторів;

засвоєння теоретичних основ застосування фундаментальних принципів та концептуальних основ кодексу етики працівників ДКРС та ДПС України;

набуття практичних навичок використання етичних норм.

У навчальному посібнику «Професійна етика» викладено особ­ливості професійної етики бухгалтерів, аудиторів, ревізорів та по­датківців. Розглянуто загрози порушення принципів професійної етики та застережні заходи по їх усуненню або зменшенню до при­йнятного рівня. Для зручності користувачів реалізацію методики показано на практичному матеріалі, який подано у вигляді ситуа­ційних завдань, ділових ігор, кросвордів та ребусів.

Навчальний посібник «Професійна етика» підготовлений відпо­відно до програми дисципліни «Професійна етика», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит». Під час вивчення цієї дисципліни студенти вчаться засто­совувати на практиці теоретичні знання з професійної етики. На­вчальний посібник складається зі вступу, основних розділів, необ­хідних для вивчення дисципліни, переліку літературних джерел та нормативно-правових актів, які рекомендуються для підготовки практичних занять та самостійної роботи.