3.5. Конфіденційність

Принцип конфіденційності зобов'язує професійного бу­хгалтера утримуватись від:

розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, без отримання відповідного та конкретного дозволу, за межами фірми або організації, що винай-має його, крім випадків, коли розкриття інформації є юридичним або професійним правом чи обов'язком;

використання конфіденційної інформації, отриманої в ре­зультаті професійних та ділових зв'язків, на власну користь чи на користь третіх сторін.

Професійний бухгалтер повинен дотримуватись принципу кон­фіденційності навіть у соціальному середовищі. Професійний бух­галтер повинен пам'ятати про можливість ненавмисного розкриття, особливо в обставинах тривалих стосунків з колегами або його близькими родичами.

Бухгалтер повинен враховувати також й необхідність дотриму­ватись принципу конфіденційності інформації на самій фірмі або в організації, що наймає його.

Бухгалтер повинен вжити всіх необхідних заходів і забезпечити, щоб особи, які працюють під його контролем, та особи, які йому допомагають або консультують його, поважали обов'язки бухгал­тера щодо дотримання конфіденційності.

Необхідність дотримання принципу конфіденційності зберіга­ється навіть після закінчення стосунків між бухгалтером та клієн­том або роботодавцем. У випадках, коли бухгалтер змінює роботу або отримує нового клієнта, він може користуватись своїм попере­днім досвідом. Отже, професійний бухгалтер не повинен користу­ватись або розкривати будь-яку конфіденційну інформацію, отри­ману в результаті професійних або ділових стосунків.

Обставини, за яких бухгалтер може або повинен розкривати конфіденційну інформацію:

розкриття дозволяється законом і санкціонується клієнтом або роботодавцем;

розкриття вимагається законом, наприклад:

а)         надання документів або інших доказів в ході процесуаль-
них дій;

б)         надання відомостей відповідним органам влади щодо виявле-
них порушень законодавства;

існує професійний обов'язок або право розкривати інформа­цію, якщо це не заборонено законом:

а)         на дотримання вимог щодо перевірки якості, визначених ор-
ганізацією-членом або професійною організацією;

б)         у відповідь на запит або при розслідуванні, що проводиться
організацією-членом або регуляторним органом;

в)         для захисту професійних інтересів професійного бухгалтера в
ході процесуальних дій;


г)         відповідно до технічних стандартів та етичних вимог (рис. 3.5).

При прийнятті рішення щодо розкриття конфіденційної інфор­мації професійні бухгалтери повинні браги до уваги таке:

чи зашкодить розкриття інформації інтересам всіх сторін, включаючи треті сторони, на чиї інтереси це може вплинути, якщо клієнт або роботодавець дасть згоду на розкриття інформації про­фесійним бухгалтером;

чи відома та підтверджена вся відповідна інформація, щоб бу­ти практичною; у випадках, коли ситуація стосується непідтвердже-них фактів, неповної інформації або непідтверджених висновків, професійний бухгалтер повинен використовувати своє професійне судження щодо того, як розкрити інформацію, якщо це необхідно;

спосіб розкриття інформації, та кому воно адресоване; так, наприклад, професійний бухгалтер повинен бути впевненим, що всі сторони, на які спрямоване це розкриття, є відповідними оде­ржувачами.