3.1. Загальна характеристика фундаментальних принципів

Визначальною характеристикою професії бухгалтера є прийняття на себе відповідальності діяти в інтересах громадськості. Саме тому професійний бухгалтер відповідає не лише за задово­лення потреб окремого клієнта чи роботодавця.

Діючи в інтересах громадськості, професійний бухгалтер пови­нен дотримуватись етичних вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів (КЕПБ).

Професійний бухгалтер повинен дотримуватись таких фунда­ментальних принципів:

Чесність. Професійний бухгалтер повинен бути прямим та чесним у всіх професійних та ділових стосунках.

Об'єктивність. Професійний бухгалтер не повинен допуска­ти упередженості, конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на його професійні або ділові судження.

3.         Професійна компетентність та належна ретельність.
Професійний бухгалтер зобов'язаний постійно підтримувати

професійні знання і навички на рівні, потрібному для надання кліє­нтові чи роботодавцеві компетентних професійних послуг, що ба­зуються на знаннях сучасних тенденцій практики, законодавства та технології.

Надаючи професійні послуги, бухгалтер повинен діяти сумлінно і дотримуватись технічних та професійних стандартів.

Конфіденційність. Професійний бухгалтер повинен поважати конфіденційність інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, і не розголошувати таку інформацію третім сторо­нам без належних та визначених повноважень, якщо немає юридично­го чи професійного права для розголошення цієї інформації.

Професійний бухгалтер не повинен використовувати конфіден­ційну інформацію, отриману в результаті професійних та ділових стосунків, в особистих цілях чи в інтересах третіх сторін.

Професійна поведінка. Професійний бухгалтер повинен дотри­муватись відповідних законів та нормативних актів і утримуватись від будь-яких дій, які можуть дискредитувати професію (рис. 3.1).

Обставини, в яких діють професійні бухгалтери, можуть викли­кати специфічні загрози порушення фундаментальних принципів. Неможливо визначити кожну ситуацію, яка створює такі загрози, та вжити відповідні застережні заходи.

Крім того, характер завдань та роботи можуть бути різними; відповідно, вони можуть призводити до виникнення різних загроз, які, своєю чергою, вимагатимуть різних застережних заходів.

Таким чином, концептуальна основа повинна, вимагати від професійного бухгалтера не простого дотримання конкретних пра­вил, що можуть бути довільними, а виявлення, здійснення оцінки та усунення загроз у порушенні фундаментальних принципів.

Концептуальну основу забезпечує Кодекс. В разі виявлення значних загроз, професійний бухгалтер повинен застосувати засте­режні заходи для їх усунення або ж зменшення до прийнятного рі­вня, який не становитиме загрозу для дотримання фундаменталь­них принципів.

Професійний бухгалтер зобов'язаний оцінювати будь-які загро­зи порушення фундаментальних принципів, коли йому стає відомо, або коли справедливо очікується, що йому відомо, про обставини або стосунки, які можуть поставити під сумнів дотримання фунда­ментальних принципів.

Фундаментальні принципи


Чесність


Професійний бухгалер-практик має бути відвертим у професійних та ділових стосун­ках


 


Об'єктивність


СІ


Професійний бухгалтер — практик не має допускати упередженості, конфлікту інтересів або неналежного впливу з боку інших осіб на його професійні судження


 


Конфіденційність


Професійний бухгалтер-практик має поважа­ти конфіденційність інформації, отриманої від клієнта, і не розголошувати її третім сто­ронам, крім випадків, що передбачені зако­ном


 


Професійна по­ведінка


Професійний бухгалтер-практик має дотри­муватися відповідних законів і нормативних актів, і утримуватись від будь-яких дій, які можуть дискредитувати професію


 


Професійна ком­петентність та на­лежна ретельність


Професійний бухгалтер — практик має під­вищувати знання і навички на рівні, потріб­ному для надання клієнтові компетентних професійних послуг, і завжди самовдоскона­люватись


 

Рис. 3.1. Фундаментальні принципи професійних бухгалтерів

Аналізуючи значущість загрози, професійний бухгалтер пови­нен брати до уваги як якісні, так і кількісні чинники.

За неможливості застосування застережних заходів професійний бухгалтер повинен відхилити або припинити надання конкретної професійної послуги, або якщо це необхідно, відмовитись від кліє­нта (у випадку професійного бухгалтера-практика) або ж звільни­тись з організації-роботодавця (у випадку найманого професійного бухгалтера).

Професійний бухгалтер може ненавмисно порушити вимоги Кодексу. Таке ненавмисне порушення, залежно від характеру і ва­жливості питання, може не призводити до порушення фундамента­льних принципів у випадку, якщо це порушення було своєчасно виявлено й виправлено, і були вжиті належні застережні заходи.

Загрозу для дотримання фундаментальних принципів можуть ста­новити різні обставини, які розподіляються за такими категоріями:

загроза власного інтересу, спричинена фінансовими або ін­шими зацікавленостями професійного бухгалтера або інтересами його близьких родичів;

загроза власної оцінки у випадках, коли професійний бухгал­тер повинен переглянути своє ж попереднє судження;

загроза захисту, коли професійний бухгалтер захищає пози­цію або думку такою мірою, яка може ставити під сумнів його об'єктивність;

Загроза власного інтересу:

фінансовий інтерес клієнта або наявність спільного з клієнтом фінансового інтересу


Подпись:

Загроза тиску: коли професійний

бухгалтер утримується від об'єктивних дій

внаслідок фактичних або відчутних загроз

Загроза власної оцінки:

коли професійному бухгалтеру доводиться переглядати своє попереднє судження


Загроза особистих стосунків:

коли внаслідок тісних стосунків професійний бухгалтер переймається інтересами інших третіх осіб

Загроза захисту: коли професійний бухгалтер захищає позицію або думку акою мірою, яка може гавити під сумнів його об'єктивність


 

Рис. 3.2. Категорії загроз для професійних бухгалтерів


загроза особистих стосунків, коли внаслідок тісних стосунків професійний бухгалтер занадто співчуває інтересам інших;

загроза тиску, коли професійний бухгалтер утримується від об'єктивних дій внаслідок фактичних або відчутних загроз (рис. 3.2).

Застережні заходи, що можуть усунути або зменшити загрози до прийнятного рівня, належать до двох категорій (рис. 3.3):

1)         застережні заходи, розроблені професійними організація-
ми, законодавчими чи регуляторними органами, до яких нале-
жать:

вимоги до освіти, професійної підготовки та досвіду для на­буття статусу професіонала;

вимоги постійного вдосконалення професійних знань;

нормативні акти щодо управління корпораціями;

професійні стандарти;

професійний або регуляторний моніторинг і процедури дис­циплінарного характеру;

зовнішня перевірка звітів, декларацій, листування або інфор­мації, підготовленої професійним бухгалтером, юридично уповно­важеною третьою стороною.

2)         застережні заходи, розроблені в робочому середовищі.
Деякі застережні заходи підвищують можливість виявлення або

запобігання випадків неетичної поведінки. Такі застережні заходи можуть створюватись професійними організаціями, законодавчими чи регуляторними органами або організаціями, що наймають про­фесійних бухгалтерів. Вони, зокрема, включають:

ефективні та широко відомі системи розгляду скарг, що за­стосовуються організаціями, які наймають професійних бухгалте­рів, професійними організаціями, законодавчими чи регуляторними органами, і дозволяють колегам, роботодавцям та представникам громадськості висвітлювати непрофесійну або неетичну поведінку;

чітко сформульований обов'язок сповіщати про порушення етичних вимог.

Характер застережних заходів, що можуть застосовуватись, за­лежить від конкретних обставин. Застосовуючи професійне су­дження, бухгалтер повинен враховувати, що саме обґрунтовано вважатиме за неприпустиме проінформована третя сторона, яка має всю відповідну інформацію, враховуючи значущість загрози та за­стосовані застережні заходи.

Розв 'язання етичних конфліктів

Оцінюючи дотримання фундаментальних принципів, професій­ний бухгалтер може постати перед проблемою розв'язання конфлі­кту у застосуванні фундаментальних принципів.


ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ


РОЗРОБЛЕНІ ПРОФЕСІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЗАКОНОДАВЧИМИ ЧИ РЕГУЛЯТОРНИМИ ОРГАНАМИ

РОЗРОБЛЕНІ В РОБОЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ


 


Вимоги до освіти, професійної підготов­ки та досвіду для набуття статусу профе­сіонала

ЗАХОДИ, ЩО ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВСЮ ФІРМУ

ЗАХОДИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ КОНКРЕТНОГО ЗАВДАННЯ


 

Вимоги постійного вдосконалення про­фесійних знань

Наголос на дотримання фунда­ментальних принципів, за які відповідає керівництво фірми

Залучення додаткового бухгалтера для перевірки виконаної роботи або для надання інших необхідних реко­мендацій


Нормативні акти щодо управління

Професійні стандарти


Очікування керівництвом фірми, І що чини групи з надання впевне-1 ності будуть діяти в інтересах суспільства

Залучення незалежної третьої сторони

Обговорення питань етики з найви­щим управлінським персоналом кліє-


Професійний або регуляторний моніторинг

Зовнішня перевірка звітів, декларацій, * листування або інформації, підготовленої бухгалтером або юридично уповноваже­ною третьою стороною

Політику та процедуру контролю якості виконання завдання

Документацію щодо виявлення загроз, недотримання фунда­ментальних принципів, оцінки важливості цих загроз, визначен­ня та застосування застережних заходів для усунення загрози до прий-нятного рівня

Обговорення з управлінським персо­налом клієнта характеру послуг та гонорарів

Залучення іншої фірми для виконан­ня або повторного виконання частини завдання

Ротація керівного персоналу групи надання впевненості


 

Рис. 3.3. Застережні заходи, що можуть усунути або зменшити загрози до прийнятного рівня


Починаючи процес офіційного чи неофіційного розв'язання конфлікту, професійний бухгалтер, розглядає окремо або разом, та­кі складові цього процесу:

відповідні факти;

пов'язані з процесом етичні питання;

фундаментальні принципи, що стосуються цього питання;

встановлені внутрішні процедури;

альтернативні заходи.

Розглянувши ці питання, професійний бухгалтер визначає належні заходи, що відповідають визначеним фундаментальним принципам. Професійний бухгалтер також вивчає наслідки кожного з можливих заходів. Якщо питання лишається невирішеним, бухгалтер консульту­ється з відповідними представниками фірми чи організації, яка його наймає, для отримання допомоги в розв'язанні проблеми.

В тих випадках, коли питання стосується конфлікту з організацією або в організації, професійний бухгалтер повинен розглянути можли­вість обговорення з найвищим управлінським персоналом організації, наприклад, з членами Ради директорів або комітету з аудиту.

Документування суті проблеми та подробиць проведених обго­ворень або прийнятих рішень стосовно справи може служити інте­ресам самого професійного бухгалтера.

Якщо не вдасться розв'язати важливий конфлікт, бухгалтерові може виявитись необхідним отримати пораду відповідного профе­сійного органу або радників з правових питань для розв'язання етичних проблем без порушення конфіденційності. Так, професій­ний бухгалтер може викрити факт шахрайства, розкриття якого по­рушить відповідальність професійного бухгалтера щодо дотриман­ня конфіденційності. В такому випадку професійний бухгалтер повинен звернутися за правовою порадою і визначити, чи існує ви­мога щодо розкриття цього виявленого факту.

Якщо всі належні можливості вичерпані, а етичний конфлікт за­лишається невирішеним, професійний бухгалтер повинен, якщо це можливо, відмовитись від подальшого вирішення питання, що спричинило конфлікт.

Професійний бухгалтер може визначити, що за таких обставин йому краще вийти з групи з виконання завдання, чи взагалі відмо­витись від виконання завдання, або ж звільнитись з фірми чи орга­нізації, що наймає його.