СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Загроза власного інтересу може виникати, якщо фірма, або член групи з надання впевненості має інтерес у якомусь суб'єкті госпо­дарювання, а клієнт з аудиту фінансових звітів чи директор, поса­дова особа чи власник контрольного пакету акцій також мають ін­вестиції в цьому підприємстві. Для незалежності загроза не виникає щодо клієнта з аудиту, якщо відповідні інтереси фірми, або члена групи з надання впевненості, а також клієнта з аудиту чи директо­ра, посадової особи чи власника контрольного пакету акцій є не­суттєвими, і клієнт з аудиту не може здійснювати значний вплив на суб'єкт господарювання.

Якщо інтереси суттєві, і фірма, або член групи з надання впев­неності, а також клієнт з аудиту чи директор, посадова особа чи власник контрольного пакету акцій можуть здійснювати значний вплив на суб'єкт господарювання, не існує застережних заходів для зменшення загрози до прийнятного рівня. Фірма має або ліквідува­ти інтерес, або відмовитись від завдання з аудиту. Що повинен зро­бити будь-який член групи з надання впевненості, який має такий інтерес?

Завдання 2

Придбання товарів та послуг у клієнта з надання впевненості фірмою або членом групи з надання впевненості не створюватиме загрози для незалежності за умови, що операція належить до зви­чайної діяльності і здійснюється між незалежними сторонами. Про­те характер чи обсяг таких операцій можуть бути такими, що ство­рюватимуть загрозу власного інтересу. Якщо виникає загроза, що не є явно незначною, слід визначити та вжити застережних заходів, необхідних для зменшення загрози до прийнятного рівня. Які за­стережні заходи необхідно вжити?

Завдання 3

Якщо близький родич члена групи з надання впевненості є працівником клієнта з надання впевненості, спроможним справля­ти прямий та значний вплив на предмет завдання з надання впев­неності, можуть виникнути загрози для незалежності. Від яких факторів залежить значущість цих загроз, та які застережні заходи необхідно вжити?

Завдання 4

Якщо близький родич члена групи з надання впевненості є ди­ректором, посадовою особою чи працівником клієнта з надання впевненості, спроможним справляти прямий та суттєвий вплив на предмет завдання з надання впевненості, можуть виникнути загро­зи для незалежності. Від яких факторів залежатиме значущість за­гроз для незалежності?

Завдання 5

Фірма або мережева фірма можуть надавати клієнтові з аудиту фінансових звітів, який не є зареєстрованим на біржі суб'єктом го­сподарювання, послуги з обліку та ведення книг, включаючи по­слуги щодо нарахування зарплати, рутинного чи механічного хара­ктеру, за умови, що загрозу власної оцінки зменшено до прийнятного рівня. Наведіть приклади таких послуг, та яких засте­режних заходів необхідно вжити.

ДІЛОВА ГРА «Марафон ерудитів»

Мета: сприяти розвитку уваги та пам'яті, швидкості реакції, фор­муванню пізнавальних інтересів та допитливості, спонукати до са­моосвіти. Оформлення: На дошці малюємо дві доріжки, що склада­ються, наприклад, з 25 клітинок. Ділимо групу на дві команди. Всім учасникам гри — кмітливим ерудитам — пропонується випробувати власну витривалість, ерудованість, логічне мислення, швидкість реа­кції на дистанції довжиною 25 запитань із знань професійної етики.

Капітани знайомлять з командою, називаючи прізвище та ім'я учасників гри.

Правила гри.

Результати гри будуть постійно відображатися на ігровому полі (дошці) шляхом перекреслення клітинок.

Кожна команда має свою бігову доріжку під певним номером (1 чи 2).

Грають одночасно дві команди. Право відповідати має ко­манда, капітан якої першим підняв руку. Час для обдумування — 5 секунд.

За кожну правильну відповідь викладач помічає на одну клі­тинку вперед.

Кожна команда має право відповідати лише один раз, тому перш ніж відповідати, потрібно колективно порадитись і прийняти рішення: який варіант відповіді пропонувати.

Запитання зачитуватиметься один раз, тому треба бути уваж­ними.

Якщо гравці двох команд одночасно підняли руки, то капіта­ни команд повідомляють відповіді тихо, щоб зберегти конфіден­ційність.

Якщо ніхто не дає правильної відповіді на запитання, то її на­зиває викладач.

За порушення правил гри зніматимуться бали.

10.       Перемагає команда, яка першою прийде до фінішу (подолає
дистанцію довжиною 25 запитань).

КРОСВОРД

10

2 |І7 І

11

ТІ        Г~9~|  

6

3

5

По горизонталі: 1. Людина, що знає будь-що, майстер своєї справи. 2. Документ, який узагальнює стандарти поведінки та доб­рочесності аудиторів. 3. Результат роботи аудитора в письмовій формі. 5. Найвища виконавча посада у компанії, організації або агенції. 6. Аудитор несе ... за правильність і відповідність викорис­таних під час аудиту процедур перевірки і за остаточну думку в ау­диторському висновку.

По вертикалі: 4. Будь-який захід, який одна сторона може за­пропонувати іншій, нематеріальні дії, що не призводять до воло­діння чим-небудь. 7. Одна з основних потреб аудитора. 8. Офіцій­ний документ,  засвідчений  підписом  та печаткою аудитора, аудиторської фірми на завершальній стадії аудиту та узагальнює роботу аудитора. 9. Дії, які можуть усунути або зменшити загрозу до прийнятного рівня. 10. Спрямованість аудитора на ту чи іншу діяльність. 11. Що здійснює аудитор?