2.3. Організація та особливості роботи Спілки аудиторів України

Управління аудиторською діяльністю є процесам регу­лювання роботи аудиторських фірм (аудиторів) з метою дотриман­ня єдиних методологічних вимог. В різних країнах цей процес має свої особливості.

На сьогодні існує два підходи до створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності в світі:

характерний для країн континентальної Європи та Росії. Держава сама розробляє та затверджує законодавчі акти, нормати­ви (стандарти) аудиту; здійснює реєстрацію аудиторських фірм (аудиторів); контролює діяльність аудиторських фірм (аудиторів);

характерний для таких країн, як США, Англія та деяких інших.

Процес регулювання діяльності здійснюється з ініціативи гро­мадських професійних організацій. Регулювання аудиторської дія­льності в Україні здійснюється відповідно до другого підходу, який одержав назву англо-американського.

З метою об'єднання зусиль аудиторів для захисту їх законних прав, інтересів та сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні було створено Спілку аудиторів України — всеукраїнську професійну гро­мадську організацію (ВПГО «САУ»). На з'їзді аудиторів, який відбув­ся у Києві 14.02.1992 р. було прийнято її Статут. Коштами САУ є вступні та членські внески членів САУ; добровільні внески та відра­хування трудових колективів; прибутки від діяльності підприємств, заснованих САУ; інші надходження, не заборонені законодавством.

Законом України «Про аудиторську діяльність» визначено пра­вові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, спрямо­вані на створення системи незалежного контролю з метою захисту інтересів власника. Організаційні питання становлення і розвитку аудиторської діяльності в Україні покладені на ВПГО «Спілка ау­диторів України» (САУ).

Всеукраїнська професійна громадська організація «Спілка ауди­торів України» має фіксоване індивідуальне членство в особі окре­мих аудиторів або їхніх колективів. Індивідуальними членами САУ можуть бути особи, які мають сертифікат аудитора, визнають Ста­тут САУ, відповідно до нього виконують взяті на себе зобов'язання та сплачують членські внески.

Вищим керівним органом Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» є з'їзд делегатів, який склика­ється один раз на рік. Позачерговий з'їзд ВПГО «САУ» відбувся 26 квітня 2005 року, на якому були прийняті зміни до Статуту Спілки, які зареєстровані Міністерством юстиції України 2 серпня 2005 року.

Для подальшого розвитку аудиторської діяльності в Україні ВПГО «Спілка Аудиторів України» забезпечила підготовку норма­тивної бази сертифікації аудиторів, розробку та впровадження в практику стандартів аудиту, постійне удосконалення професійних знань аудиторів.

Постійно на засідання Ради Спілки аудиторів України запро­шуються керівники територіальних відділень Спілки.

Колективними членами САУ можуть бути трудові колективи аудиторських фірм.

САУ визначила права та обов'язки її членів:

добровільно вступати до САУ та виходити з неї на підставі письмової заяви;

обирати і бути обраними до керівних органів САУ;

брати участь у наукових розробках з питань удосконалення аудиторської діяльності, бухгалтерського обліку, оподаткування та в обговоренні усіх питань діяльності відділення САУ;

вносити пропозиції щодо організації виконання відділенням своїх завдань;

звертатися за допомогою до САУ для захисту своїх законних інтересів;

користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною, інформаційною та організаційною базою САУ відпові­дно до обсягу свого внеску до її створення (рис. 2.8).

Члени Спілки аудиторів України


С


мають право:


зобов'язані:


 


добровільно вступати до САУ та вихо-дити з неї на підставі пись­мової заяви брати активну участь в реалізації завдань САУ, своєчасно та якісно виконувати прийняті рішення


 


обирати і бути обраними до кері­вних органів САУ інформувати відділення про свою діяльність


брати участь у наукових розроб­ках з питань удосконалення ауди­торської діяльності, бухгалтерсь­кого обліку, оподаткування та в обговоренні усіх питань діяльнос­ті відділення САУ надавати пропозиції щодо вирі­шення існуючих проблем право­вими та організаційними захода­ми


 


вносити пропозиції щодо органі­зації виконання відділенням своїх

завдань дотримуватись вимог Статуту САУ, брати активну участь в її ді­яльності, виконувати доручення та рішення керівних органів


звертатися за допомогою до САУ дгія захисту своїх законних інте­ресів

користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-техніч­ною, інформаційною та організа­ційною базою САУ відповідно до обсягу свого внеску до її створен-

ня


1


 

членам САУ забороняється бути членом інших організацій, які ставлять перед собою завдання, альтернативні САУ

своєчасно сплачувати членські внески


 

Рис. 2.8. Права та обов'язки членів САУ


Члени Спілки зобов'язані:

брати активну участь в реалізації завдань САУ, своєчасно та якісно виконувати прийняті рішення;

інформувати відділення про свою діяльність;

надавати пропозиції щодо вирішення існуючих проблем пра­вовими та організаційними заходами;

дотримуватись вимог Статуту САУ, брати активну участь в її діяльності, виконувати доручення та рішення керівних органів;

членам САУ забороняється бути членом інших організацій, які ставлять перед собою завдання, альтернативні САУ;

—        своєчасно сплачувати членські внески. Членство в САУ припиняється у таких випадках:

виходу члена із САУ за його письмовою заявою;

при виключенні із САУ.

Підставами для цього можуть бути невиконання вимог Статуту САУ, несплата членських внесків в порядку і строки, визначені Радою САУ, вчинення дій, що дискредитують діяльність аудитора, не продо­вження строку дії сертифікату аудитора або зупинення його дії.

З'їзд Спілки аудиторів України


Ревізійна комісія

Рада спілки аудиторів України


Комісія з питань аудиторської етики


 


 

Територіальні відділення Спілки аудиторів України в обласних центрах та в м. Києві та м. Сімферополі


І

Президія Спілки аудиторів України

І

Виконавча дирекція Спілки аудиторів України


4


 

Комісія з міжнародних стандартів аудиту;

Комісія з питань освіти та підвищення кваліфікації;

Комісія по зв'язках з громадськістю і міжнародних зв'язків;

Комісія по контролю за дотриманням вимог Кодексу професійної етики;

Правова комісія.


 

Рис. 2.9. Структура Спілки аудиторів України


Спілці аудиторів України надано право відкривати місцеві осе­редки. Зараз САУ налічує близько 1500 членів. Спілка має свої від­ділення в усіх обласних центрах України — 25 відділень.

Структуру САУ можна представити таким чином (рис. 2.9).

Особливу увагу САУ приділяє питанням забезпечення незалеж­ності діяльності аудиторів, дотриманню аудиторами норм і станда­ртів аудиту та вимог Кодексу етики аудитора. Аудиторська палата України та ВПГО «САУ» мають своє офіційне видання — всеук­раїнський журнал «Аудитор України».

З нагоди 10-річчя створення САУ Постановою Кабінету Мініст­рів України за значний внесок у розвиток аудиторської діяльності, підготовку професійних аудиторів та розроблення стандартів ауди­ту Спілку аудиторів України нагороджено Почесною грамотою з врученням пам'ятного знака.

Спілка аудиторів України може відкривати місцеві осередки за наявності в них не менше п'яти аудиторів, які є членами Спілки. Відкриття місцевих осередків не є обов'язковим. З метою забезпе­чення соціального захисту своїх членів Спілка аудиторів України може створювати відповідні фонди, в тому числі фонд соціального страхування.