2.2.4. Кодекс професійної етики аудитора

Аудиторська діяльність має свій етичний кодекс.

Кодекс професійної етики у будь-якій професії необхідний для за­безпечення впевненості громадськості в якості послуг, які надаються представником цієї професії, тому що користувач певних видів послуг сам не може оцінювати якість цих послуг через їх складність.

Кожен фахівець на своєму робочому місці повинен дотримува­тись певних норм етики.

Існує два аспекти у роботі аудитора:

Загальна етика (духовний аспект);

Професійна етика (практичний аспект) (див. розд.1). Кодекс професійної етики може складатися або з загальних тез,

які визначають зразок ідеальної поведінки, або з окремих специфі­чних правил, які вказують на те, чи поведінка є неприйнятною. Пе­ревагою загальних тез є їх зосередженість на позитивному боці професійної діяльності і, як наслідок, заохочення представників ці­єї професії до виявлення високого рівня професіоналізму. Недолі­ком цих тез є їх загальний характер: дотримуватись загальних тез дуже важко, а мінімально прийнятних стандартів поведінки не встановлено.

Перевагою чітко визначених специфічних правил є їх вимога дотримуватись певних мінімально встановлених стандартів поведі­нки. Недоліком специфічних правил є тенденція сприймати їх як максимальні, а не як мінімальні стандарти поведінки.

Для врегулювання норм професійної етики в 1996 році Амери­канським інститутом дипломованих громадських бухгалтерів був розроблений кодекс професійної етики, який поєднав у собі обидва ці підходи.

Нова редакція Кодексу етики була видана в січні 1998 року.

Кодекс етики професійних бухгалтерів (аудиторів) повинен бу­ти основою етичних вимог (кодексів етики, детальних правил, ре­комендацій, стандартів поведінки), які висуваються до професійних бухгалтерів (аудиторів) в кожній країні.

Загальноприйняті принципи аудиту та бухгалтерського обліку США і Міжнародні стандарти аудиту і бухгалтерського обліку дуже схожі. Існують певні відмінності, однак вони не є принциповими.

Професійна етика визначає загальні приписи щодо ідеальних форм поведінки працівників відповідних професій. Вони акценту­ють увагу на встановленні правил діяльності та потребують висо­кого рівня професіоналізму.

В Україні рішенням АПУ від 18.04.2003 р. запроваджено в дію Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бух­галтерів. Головним завданням цього документа є встановлення етичних вимог для аудиторів-практиків з метою забезпечення гара­нтії високої якості їхньої роботи та задоволення інтересів суспільс­тва та держави. Він запроваджує фундаментальні принципи етики та правила надання аудиторських послуг, які є обов'язковими для виконання усіма аудиторами.