2.2.2. Послуги з аудиту та надання впевненості. Етика

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впев­неності (РМСАНВ) розробляє МСА та Міжнародні стандарти за­вдань з огляду (МСЗО), що стосуються аудиторської перевірки та огляду історичних фінансових звітів, та Міжнародні стандарти за­вдань з надання впевненості (МСЗНВ), які стосуються завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фі­нансової інформації. РМСАНВ також розробляє відповідні поло­ження щодо практики. Ці стандарти та положення є орієнтиром для створення високоякісних стандартів аудиту та надання впевненості в усіх країнах світу. Вона встановлює принципи та надає рекомен­дації для аудиторів та інших професійних бухгалтерів, надаючи їм інструментарій, що відповідає постійно зростаючим вимогам, що змінюються, до звітності з фінансової інформації, а також надають рекомендації зі спеціалізованих питань.

До того ж РМСАНВ розробляє стандарти контролю якості для фірм та груп із завдань, які стосуються практичних питань аудиту, надання впевненості та супутніх послуг.

Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) вважає, що внаслідок національних розбіжностей у культурі, мові, законодавстві і соціа­льних системах завдання з підготовки детальних етичних вимог — це, насамперед, завдання організацій-членів МФБ у кожній конкре­тній країні; ці ж організації є відповідальними за впровадження і спостереження за дотриманням таких вимог.

Однак МФБ, визнаючи відповідальність бухгалтерів та вважаю­чи, що її власна роль полягає в наданні рекомендацій, сприянні безперервності зусиль і гармонізації, вважала за потрібне розроби­ти міжнародний Кодекс етики професійних бухгалтерів як основу для етичних вимог до професійних бухгалтерів у кожній країні.

Згідно з Кодексом, цілі бухгалтерської професії полягають у ви­конанні роботи відповідно до найвищих стандартів професіоналіз­му, в досягненні найкращих результатів діяльності. Такі цілі вима­гають задоволення чотирьох потреб: довіра, професіоналізм, якість послуг, конфіденційність (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Основні потреби, що задовольняють цілі бухгалтерської професії Довіра

У суспільстві загалом є потреба в довірі до інформації та до ін­формаційних систем. Професіоналізм

Є потреба в особах, які є висококваліфікованими фахівцями своєї справи, клієнти, роботодавці чи інші зацікавлені сторони мо­жуть без сумнівів визначити їх як професіоналів у сфері бухгалтер­ського обліку.

Якість послуг

Є потреба щодо впевненості в тому, що всі послуги, надані професійним бухгалтером, виконуються згідно з найвищими стан­дартами якості.

Конфіденційність

Користувачі послуг професійних бухгалтерів мають бути впев­нені в наявності основ професійної етики, що регулюють надання цих послуг.

Для досягнення цілей бухгалтерської професії професійні бух­галтери повинні дотримуватися ряду необхідних чи фундаменталь­них принципів.

Такими фундаментальними принципами є чесність, об'єк­тивність,   професійна   компетентність   та   належна ретель­Рис. 2.6. Фундаментальні принципи бухгалтера Чесність

Професійний бухгалтер повинен бути відвертим та чесним, на­даючи професійні послуги. Об 'єктивність

Професійному бухгалтерові слід бути справедливим та не до­зволяти собі необ'єктивності або упередженості, конфлікту інтере­сів та впливу інших осіб, які шкодитимуть його об'єктивності.

Професійна компетентність та належна ретельність

Професійному бухгалтерові слід виконувати професійні послу­ги з належною ретельністю, компетентністю та старанністю; він зобов'язаний постійно підтримувати професійні знання та навички нарівні, потрібному для надання клієнтові чи роботодавцеві пере­ваг професійних послуг компетентної особи, яка спирається на су­часні тенденції у практиці, законодавстві та методах роботи.

Конфіденційність

Професійному бухгалтерові слід дотримуватися конфіденційно­сті інформації, одержаної у процесі надання професійних послуг, та не слід використовувати (чи розголошувати) таку інформацію без належних та визначених повноважень, або якщо немає юридичного чи професійного права та обов'язку розкривати цю інформацію.

Технічні стандарти

Професійний бухгалтер повинен надавати професійні послуги згідно з відповідними технічними і професійними стандартами.

Професійні бухгалтери зобов'язані ретельно і кваліфіковано вико­нувати інструкції клієнта (чи роботодавця) тією мірою, якою вони сумісні з вимогами щодо чесності, об'єктивності, а у випадку про­фесійних бухгалтерів-практиків — незалежності. Крім того, вони повинні дотримуватися технічних та професійних стандартів, що їх поширюють:

МФБ (наприклад, Міжнародні стандарти аудиту);

Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

професійний орган організації-члена МФБ або інший регу­лювальний орган;

—        відповідне законодавство. Професійна поведінка

Професійний бухгалтер повинен діяти так, щоб це відповідало добрій репутації професії, повинен утримуватися від будь-якої по­ведінки, яка могла б дискредитувати професію.

Зобов'язання втримуватися від будь-якої поведінки, яка могла б дискредитувати професію, вимагає, щоб організації — члени МФБ, розробляючи стандарти етики, враховували відповідальність про­фесійного бухгалтера перед клієнтами, третіми сторонами, іншими бухгалтерами, працівниками, роботодавцями та громадськістю за­галом.