2.2. Міжнародна федерація бухгалтерів 2.2.1. Мета, завдання та структура МФБ

Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ) — це всесві­тня організація бухгалтерів-професіоналів, заснована у 1977 році. її мета — служіння інтересам суспільства, вдосконалення бухгалтер­ської професії на міжнародному рівні та розвиток сильної міжнаро­дної економіки за допомогою впровадження та додержання високо­якісних професійних стандартів, міжнародного зближення національних стандартів та висловлювання з питань, що виклика­ють широкий суспільний інтерес, де професійні знання бухгалтерів найбільш вагомі.

МФБ намагається також посилити відданість професійних бух­галтерів цінностям, які відображено в «Кодексі етики професійних бухгалтерів».

МФБ забезпечує керівництво професійними бухгалтерами на міжнародному рівні у служінні інтересам суспільства шляхом:

розробки, розвитку та підтримання на високому якісному рі­вні між-народних професійних стандартів та Кодексу етики;

активної підтримки зближення національних професійних стандартів, особливо стандартів з аудиту, надання впевненості, етики, освіти та фінансової звітності;

постійного покращання якості аудиту та управління фінан­сами;

підтримки цінностей бухгалтерської професії для забез­печення постій-ного притоку осіб з високими моральними якостями;

підтримання відповідності вимогам організації;

допомоги країнам, що розвиваються та переходять до ринко­вої еко-номіки, у створенні та підтриманні професії, відданої на­данню високоякісних послуг, а також служінню інтересам суспіль­ства у співробітництві з регіональними бухгалтерськими та іншими організаціями.

МФБ складається зі 163 організацій-членів з усього світу, що представляють понад 2,5 мільйона професійних бухгалтерів-практиків, які працюють в промисловості, торгівлі, державному се­кторі та освіті. Жодна інша бухгалтерська організація в світі не має такої широкої міжнародної підтримки, як МФБ.

Мета та завдання діяльності МФБ наведено на рис. 2.3.

МФБ робить свій внесок в ефективне функціонування міжнаро­дної економіки шляхом:

підвищення довіри до якості та достовірності фінансової зві­тності;

заохочення надання високоякісної інформації про результати діяльності (фінансової та нефінансової) в межах організацій;

сприяння надання високоякісних послуг всіма професійними бух-галтерами в усьому світі;

пояснення важливості дотримання Кодексу етики профе­сійних бухгалтерів всіма бухгалтерами-професіоналами, де б во­ни не працювали — в промисловості, торгівлі, державному сек­торі, неприбуткових організаціях, освіті та не обіймалися практикою.

МФБ — це головний представник міжнародної професії, що висловлюється з багатьох питань, що викликають суспільний ін­терес, особливо тих, де знання професійних бухгалтерів най­більш вагомі, а також із нормативних питань, що стосуються ау­диту фінансової звітності. Це досягається частково співробіт­ництвом з чисельними організаціями, що покладаються на дія­льність професійних бухгалтерів на міжнародному рівні або за­цікавлені в цій діяльності.г


Служіння інтересам суспільства

Служіння інтересам суспільства


 


Вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному рівні

Розробка, розвиток та підтримання на високому рівні міжнародних професійних стандартів

Підвищення довіри до якості та достовірності фінансової звітності


 


Розвиток сильної між-народної економіки за допомогою впровад­ження і додержання високоякісних профе-сійних

Висвітлення питань, які викликають ши­рокий суспільний ■у.        інтерес, де

професійні знання бухгалтера найбільш вагомі

Постійне покращення

якості аудиту та управління фінансами

Активна підтримка розвитку національних професійних стандартів

Допомога країнам, що розвиваються, у створенні та підтриманні професії бухгалтера

Сприяння надання високоякісних

послуг всіма професійними бухгалтерами в

усьому світі

Пояснення важливості дотримання кодексу етики професійних бухгалтерів всіма бухгалтерами — професіоналами, де б вони не працювали


 

Рис. 2.3. Мета та завдання діяльності Міжнародної федерації бухгалтерів

МФБ керують Рада та Правління. До складу Правління МФБ входить по 1 представнику з кожної організації-члена. Рада — це менша група, що відповідає за встановлення політики МФБ. Як представники професійних бухгалтерів на міжнародному рівні чле­ни Ради прийняли присягу діяти чесно в інтересах суспільства. В структурі МФБ діють Ради, які встановлюють стандарти, дотриму­ються належних правових процедур, що сприяють прозорій, ефек­тивній та раціональній розробці в інтересах суспільства стандартів високої якості (рис. 2.4).


До складу всіх цих рад входять консультативно-дорадчі групи, що складаються з представників громадськості та допомагають зрозуміти інтереси суспільства.

Міжнародна федерація бухгалтерів має такі Ради:

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненос­ті (РМСАНВ);

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерської освіти;

Рада з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та Кон­сультаційна група з питань відповідності;

Рада з нагляду в інтересах міжнародної спільноти (РНІС) за професійними бухгалтерами. ^

Головний офіс МФБ розташований в Нью-Йорку, в якому працю­ють професійні бухгалтери та інші професіонали з різних країн світу.

Переваги МФБ є наслідком не тільки її міжнародного представ­ництва, але й підтримки та праці окремих організацій-членів, що віддані підвищенню чесності, прозорості та компетентності профе­сійних бухгалтерів, а також наслідком підтримки регіональних бух­галтерських організацій.

МФБ давно визнала необхідність гармонізованої на міжнарод­ному рівні концептуальної основи для задоволення постійно зрос­таючих вимог до професійних бухгалтерів з боку бізнесу, держав­ного сектору чи сфери освіти. Основними компонентами цієї концептуальної основи є «Кодекс етики професійних бухгалтерів» МФБ, Міжнародні стандарти аудиту (МСА), Міжнародні стандарти освіти та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для держа­вного сектору (МСБОДС).