2.1. Основи діяльності та функції Аудиторської палати України

Повноваження Аудиторської палати України визнача­ються Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської палати України.

Статут Аудиторської палати України приймається двома трети­нами голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати України.

Аудиторська палата України (АПУ) була створена відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і функціонує як не­залежний самостійний орган на засадах самоврядування з 1993 р. та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1993 року. Основні функції Аудиторської палати України:

—забезпечення державного регулювання діяльності аудиторсь­ких організацій та аудиторів;

—визначення головних напрямків розвитку аудиту в Україні;

—розроблення єдиної методологічної основи, форм і методів проведення аудиту;

—здійснює методичне керівництво аудиторськими організація­ми і аудиторами;

—розробляє положення та інструкції, що регламентують ауди­торську діяльність;

—організовує контроль за діяльністю аудиторських фірм та ау­диторів;

—здійснює сертифікацію осіб, які мають намір обійматися ау­диторською діяльністю;

—затверджує стандарти аудиту;

—готує пропозиції та рекомендації щодо зміни чинного зако­нодавства з питань аудиту;

—веде облік аудиторських організацій та аудиторів;

—видає довідкові, інформаційні, наукові та методичні матеріа­ли з аудиту, що входять до компетенції Аудиторської палати України;

—сприяє впровадженню нової техніки та нових інформаційних технологій у сферу аудиторської практики (рис. 2.1).

розробляє кваліфікаційні вимоги до аудиторів та встановлює порядок заняття аудиторською діяльністю;

організовує проведення екзаменів та атестацій аудиторів;

розробляє та затверджує тарифи на основні види аудиторсь­ких послуг;

вирішує питання щодо позбавлення аудиторів сертифікатів та застосування до них інших заходів згідно із законодавством;

вивчення ринку аудиторських послуг з метою виконання за­значених функцій Аудиторської палати України;

розробляє методичні рекомендації щодо здійснення та коор­динації аудиторської діяльності;

затверджує програми підготовки аудиторів та за погоджен­ням з Національним банком України програми підготовки аудито­рів, які здійснюватимуть аудит банків;

веде Реєстр;


 


> >


 

забезпечення регулювання діяльності аудиторських організацій та аудиторів;

визначення головних напрямків розвитку аудиту в Україні;


 

розроблення єдиної методологічної основи, форм і методів проведення аудиту;

вивчення ринку аудиторських послуг з метою виконання зазначених функцій АПУ;

здійснює методичне керівництво аудиторськими організаціями і аудиторами;

веде облік аудиторських організацій та аудиторів;

розробляє положення та інструкції, що регламентують аудиторську діяльність;

розробляє та затверджує тарифи на основні види аудиторських послуг;

організовує контроль за діяльністю аудиторських фірм та аудиторів;

вирішує питання щодо позбавлення аудиторів сертифікатів;

видає довідкові, інформаційні, наукові та методичні матеріали з аудиту.

Рис. 2.1. Основні функції Аудиторської палати України

— здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України «Про аудиторську діяль­ність», стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;

регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та за необ­хідності застосовує до них стягнення;

здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської палати України.

Крім зазначених основних функцій Аудиторська палата України може виконувати ще такі функції:

Аудиторська палата України є юридичною особою, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банку.

Загальна кількість членів Аудиторської палати України стано­вить 20 осіб. Законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. змінено порядок формування Аудиторської палати України, і тепер від державних органів до її складу делегується по одному представнику від Міністерства фінансів України, Міністер­ства юстиції України, Міністерства економіки України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного комітету статистики України, Державної комісії з цін­них паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункової палати та Головного контрольно-ревізійного управління України.

Друга десятка — від аудиторів, які мають безперервний стаж роботи з професії не менше 5 років та представників фахових на­вчальних закладів і наукових організацій.

Порядок делегування представників до Аудиторської палати України визначається з'їздом аудиторів. Тут законодавець замовчує, яка організація аудиторів має проводити такий з'їзд, даючи привід для з'ясування серед аудиторів, які числяться у декількох громадсь­ких організаціях аудиторсько-бухгалтерського спрямування, яке їхнє співтовариство найбільш представницьке або легітимне.

До Аудиторської палати України представників державних ор­ганів делегує або колегія, або вищий орган управління (а не на під­ставі листа депутатів Верховної Ради України). Однак не зрозуміло, чи це мають бути штатні співробітники таких державних органів, чи фахівці, що рекомендуються знову ж таки ними, але з інших, недержавних, організацій.

Свої обов'язки члени АГГУ виконують на громадських засадах.

Персональний склад Аудиторської палати України підлягав що­річній ротації (призначення нових членів АГГУ на заміну вибувших) в кількості не менше трьох членів. Ротація здійснювалася в період з 1 по 31 жовтня на підставі визначення особистого рейтингу членів Ау­диторської палати України шляхом таємного анкетування аудиторів України відповідно до Положення про Ротацію, яке затверджує Ау­диторська палата України. Для проведення такого анкетування Ау­диторська палата України та Рада САУ на спільному розширеному засіданні створювали комісію з анкетування у складі 8 осіб, в т. ч. 4 членів АПУ та 4 представників САУ. Для забезпечення таємності анкетування АПУ затверджувала єдину форму анкети та журнал ви­дачі анкет, які є документами суворої звітності.

Члени Аудиторської палати України обираються терміном на п'ять років і можуть повторно бути обраними на такий самий тер­мін. Призначення нових членів Аудиторської палати України за­мість тих, котрі вибули, здійснюється у встановленому порядку з дотриманням вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р.

Законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. введено посаду Голови Аудиторської палати України, який виконує свої повноваження на професійній (платній) основі.

Голова Аудиторської палати України обирається з числа її чле­нів на термін здійснення своїх повноважень члена Аудиторської палати України більшістю голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати України.

Його може бути достроково звільнено з посади за рішенням Ау­диторської палати України, в інших випадках, передбачених зако­нодавством України.

Повноваження Голови визначаються Статутом АПУ. Голова за­безпечує формування нового складу Аудиторської палати України.

Всі рішення Аудиторською палатою України приймаються на її засіданнях більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. та Статутом Аудиторсь­кої палати України.

Для виконання своїх функцій Аудиторська палата України може створювати комісії із числа її членів, до роботи в яких можуть за­лучатися експерти, які не є її членами.

Ведення поточних справ в Аудиторській палаті України здійс­нює Секретаріат, який очолює завідуючий. Він несе персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для виконання функціональних обов'язків її членами.

Аудиторська палата України може створювати на території України регіональні відділення, повноваження яких визначаються Аудиторською палатою України.

Аудиторською палатою України створено 15 регіональних від­ділень.


Структура АПУ наведена на рис. 2.2.

Законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 р. стандартам аудиту додано статусу обов'язкових до виконання ау­диторами і суб'єктами господарювання.

Стандарти аудиту не визначені як копіювання МСА, а як доку­мент, прийнятий на основі МСА, Кодексу професійної етики та ін­ших нормативно-правових актів.

Аудиторська палата України здійснює заходи з підго­товки аудиторів до впровадження в практику проведення аудиту за МСА:

спільно з USAID підготовлено 60 викладачів для перепідго­товки аудиторів;

затверджені програми удосконалення знань сертифікованих аудиторів;

створені тренінг-центри та забезпечена перепідготовка усіх аудиторів за програмою вивчення і впровадження МСА в практику аудиту;

проведені всеукраїнські та регіональні конференції з питань впровадження МСА в практику аудиту.

Проводиться робота з методологічного забезпечення аудиту, зо­крема підготовлено і видано першу частину коментарів щодо за­стосування МСА в Україні.

На виконання Плану організаційних заходів з впровадження плану дій Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення системи фінансового контролю України, затвердженого Кабінетом Мініст­рів України 14 листопада 2001 року, Аудиторська палата України започаткувала в 2002 р. щорічне удосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів за 40-годинними програмами, затвер­дженими Аудиторською палатою України та розпочала впроваджу­вати в Україні використання міжнародного досвіду сертифікації аудиторів і організовувати зовнішній контроль за якістю діяльності аудиторів.

Для здійснення заходів щодо організації контролю якості ауди­торських послуг у складі Аудиторської палати України створена Комісія АПУ з контролю якості, затверджена Національна концеп­туальна основа забезпечення якості аудиторських послуг в Україні та Положення про здійснення зовнішніх перевірок якості аудитор­ських послуг в Україні, запроваджені система і правила здійснення контролю за якістю аудиту.

Спільно з АТС International Аудиторська палата України здійс­нює підготовку аудиторів для отримання диплому АССА з міжна­родних стандартів фінансової звітності (DiplFR).

Аудиторська палата України з 1999 р. є членом Європейської федерації бухгалтерів і аудиторів.