СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

 Завдання 1

Керівництво замовника, змушуючи аудитора видати безумовно позитивний висновок, оголосило, що інакше звернеться до Ауди­торської палати із скаргою на неналежне проведення аудиту.

Яке рішення повинен прийняти аудитор? Розгляньте ситуацію для умов України та з позицій міжнародної практики.

Завдання 2

Аудитор, у якого підписаний договір на довгострокове обслуго­вування, не отримав оплату за проведену в минулому році перевір­ку. Він поставив умови, якщо робота не буде оплачена, він не по­чне перевірку бухгалтерської звітності за поточний рік. Клієнт відповів, що результати перевірки за цей рік мають критичне зна­чення, оскільки в випадку невчасного отримання висновку або отримання негативного висновку фірма не зможе отримати додат­кове фінансування. Після здійснення перевірки за цей рік аудитор отримає свою оплату за два роки.

Необхідно:

Визначити, якого роду проблема незалежності постане перед аудитором, якщо він вирішить провести перевірку в цих умовах.

Завдання 3

Клієнт попросив зробити йому копію робочих документів ауди­тора, щоб до перевірки наступного року він вчасно підготував усю необхідну документацію (з метою економії коштів та часу).

Необхідно:

Визначити, яка проблема виникає з точки зору неза­лежності.

Яка має бути реакція аудитора на пропозицію?

Завдання 4

Ви аудитор фірми К. Ваша фірма бажає переїхати в інший офіс, і фірма К пропонує вам дуже зручне приміщення в будівлі, власни­ком якого вона є. Необхідно визначити, які труднощі виникають в зв'язку з цією пропозицією.

Завдання 5

Фірма К звернулась в аудиторську фірму з проханням про орга­нізацію переходу на комп'ютеризовану форму обліку.

Аудиторська фірма вже не перший рік проводить аудиторські перевірки бухгалтерської звітності фірми К і добре володіє особли­востями організації фінансового і управлінського обліку, трудно­щами облікової роботи і може чітко сформулювати основні завдан­ня при постановці комп'ютеризованого обліку.

Необхідно визначити, який вплив матиме цей вид послуг на не­залежність аудитора при висловленні думки про стан бухгалтерсь­кої звітності фірми К.

ДІЛОВА ГРА

«Склади піраміду»

Кожній команді роздається піраміда в довільному порядку, на складання якої надається чотири—п'ять хвилин, але якщо одна із команд складе піраміду раніше 5 хвилин та швидше за інших, то тоді вже оцінюється.

Піраміда

 

1

ЛІДЕР

КА

2

КО

НІСТЬ

3

ЕТИ

ЛІННЯ

4

РА

ЦІЙНІСТЬ

5

ПРАВ

НІСТЬ

6

ЧЕС

ДАРТИ

7

ОБЄКТИВ

ДЕКС

8

СТАН

ДА

9

АУДИ

ципи

10

ЗВІТ

ство

11

РИ

зики

12

ПРИН

НІСТЬ

13

КОНФІДЕН

ТОР

Якщо у команди, яка встигла скласти піраміду раніше наданих 5 хвилин, відповіді будуть усі вірні, вона отримає максимальну кіль­кість балів, а останній команді надається менша кількість балів за кожну правильну відповідь.

КРОСВОРД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

3

 

9

 

 

7

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі: 2. Наука, яка покликана дати теоретичне об­ґрунтування сутності загальних норм і принципів моралі відповідно до уявлень про професійні обов'язки. 4. Документ, який узагальнює стандарти поведінки та доброчесності аудиторів. 6. Особа, що не повинна обійматися жодним бізнесом, справою чи діяльністю, що ставлять під загрозу принципи етики, і в результаті буде несуміс­ним з наданням професійних послуг. 7. Одна з етичних категорій. 8. Давньогрецький філософ, який вважав професійну етику особли­вою галуззю етичного знання. 10. Незалежна перевірка, яка здійс­нюється компетентною особою, що має необхідну освіту і ДОСВІД роботи, з метою оцінки фінансового стану, виявлення порушень та внесення пропозицій по усуненню недоліків в обліку та ЗВІТНОСТІ.

По вертикалі: 1. Майстер своєї справи. 3. Норма, яка характе­ризує особистість та визначає її тип поведінки. 5. Найвища вико­навча посада у компанії, організації або агенції. 9. Документи, що формулюють однакові вимоги, при дотриманні яких забезпечується високий рівень проведення аудиту. 11. Основна властивість особи­стості, яка є базою для моралі та сприяє прийняттю рішень.