ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Духовний аспект етики виражає:

а)         загальна етика;

б)         професійна етика;

в)         суспільна етика;

г)         специфічна етика.

Поняття «мораль» та «етика» тотожні:

а)         так, це однакові категорії;

б)         ні;

в)         поняття «етика» ширше;

г)         поняття «мораль» ширше.

До понятійно-категорійного апарату етики як науки на­лежать:

а)         добро і зло;

б)         честь і гідність;

в)         дружба;

г)         всі відповіді вірні.

До функцій етики належать:

а)         фіскальна;

б)         описова;

в)         ціннісно-орієнтаційна;

г)         функція вироблення етичних знань.

Етичні аспекти, що визначають правильність етичного поводження:

а)         матеріальний аспект;

б)         моральний аспект;

в)         духовний аспект;

г)         практичний аспект;

Етична поведінка — це:

а)         поведінка, що відповідає моральним нормам та приносить бі-
льше користі;

б)         поведінка, що свідчить про дотримання етичних норм;

в)         дії з дотриманням морально-етичних принципів.

Кодекс професійної етики — це документ, який:

а)         дає відповідні рекомендації, точно визначає критерії поведін-
ки, специфічні для певної професії;

б)         дає відповіді на всі запитання, що стосуються поведінки
людей;

в)         визначає норми поведінки і сприяє підвищенню дис-
ципліни;

г)         всі відповіді вірні.

Головним завданням професійної етики є:

а)         допомогти сучасній людині осмислити життя в усій його ба-
гатозначності та глобальності;

б)         обґрунтування й розуміння моралі як явища загальнолюдсь-
кого на противагу класовому, національному, корпоративному;

в)         розширити горизонти індивідуального сприйняття світу, вво-
дячи у нього широкі соціоморальні, гуманітарні критерії оцінки
усього, що відбувається;

г)         показати зв'язок сучасного з минулим і майбутнім.

Етика взаємодіє з такими науками:

а)         педагогіка;

б)         історія;

в)         психологія;

г)         соціологія.

Професійна етика — це:

а)         наука, яка вивчає права, обов'язки та відповідальність будь-
якої особистості в суспільстві;

б)         прикладна соціально-філософська дисципліна, яка вивчає по-
ходження, сутність, специфіку, суспільні функції морально-
професійних норм і стосунків, закономірності їх розвитку на різних
історичних етапах;

в)         наука, яка в поєднанні з педагогікою та психологією визначає
моральні принципи та норми, якими повинна керуватись особис-
тість при виконанні службових обов'язків.

Об'єктом вивчення в професійній етиці є система взає­мозумовлених стосунків, основу яких складає:

а)         ставлення спеціаліста до об'єкта праці;

б)         ставлення спеціаліста до суспільства;

в)         ставлення спеціаліста до колег;

г)         всі відповіді вірні.

Моральна оцінка професії суспільством зумовлюється такими чинниками:

а)         тим, що ця професія здійснює для історичного розвитку;

б)         тим, що ця професія дає об'єктивно для суспільного роз-
витку;

в)         тим, що ця професія дає людині суб'єктивно, а саме в плані
морального впливу на неї;

г)         тим, які результати розвитку завдяки цій професії будуть до-
сягнуті.

Зміст предмета етики від соціокультурного фону:

а)         відображений в історії етичної думки;

б)         залежить від філософської світоглядної системи, на якій ба-
зується етичне знання;

в)         залежить від конкретно-історичного етапу розвитку суспільс-
тва та рівня розробки самого етичного знання;

г)         всі відповіді вірні.

Логіка соціально-моральної поведінки полягає у ви­вченні:

а)         можливих варіантів поведінки особистості;

б)         реальних моральних явищ та процесів;

в)         міри складності наданих професійних послуг;

г)         всі відповіді вірні.

Люди, які обіймаються якою-небудь професією, заці­кавлені в суспільній довірі, високій якості своїх послуг неза­лежно від поводження окремих представників цієї професії тому, що:

а)         для представників будь-якої професії етичне поводження —
не простий звук, а життєва необхідність;

б)         в суспільстві завжди мали велику цінність моральні норми та
принципи особистості;

в)         історично склалися як духовний аспект етики, так і прак-
тичний;

г)         всі відповіді вірні.