РОЗДІЛ 1 ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ її ЗДІЙСНЕННЯ 1.1. Основні поняття

Інтернаціоналізація виробництва - це міжнародне усуспіль­нення виробництва чи, можна сказати, що інтернаціоналізація ви­робництва є усуспільнення виробництва в міжнародному масштабі. Спочатку процес усуспільнення виробництва розвивався всередині окремих держав. Він являв собою не що інше, як розвиток суспіль­ного характеру праці, тобто розвиток сучасної виробничої діяльно­сті багатьох людей, що працюють на одному чи на різних підпри­ємствах. Виникнення спільного виробництва означає злиття відо­собленої діяльності роздроблених виробників в один взаємозалеж­ний і взаємообумовлений виробничий процес.

Усуспільнення виробництва не обмежується рамками окремих країн, виходить за їх межі та набуває міжнародного характеру. На відміну від внутрішньодержавного усуспільнення виробництва в міжнародному масштабі цей процес являє собою розвиток суспіль­ного характеру праці на міжнародному рівні, тобто становлення спільної виробничої діяльності двох чи багатьох країн, злиття ра­ніше розрізнених виробничих процесів різних країн в один міжна­родний взаємозалежний виробничий процес. Для характеристики сутності усуспільнення виробництва як на внутрішньонаціональ-ному, так і на міжнародному рівні потрібно з'ясувати співвідно­шення понять "усуспільнення праці" й "усуспільнення виробницт­ва". Ряд вітчизняних економістів у ці поняття часто вкладають різ­ний зміст, а то і просто протиставляють їх [58]. Однак ці поняття виражають не різний, а близький зміст, але усуспільнення вироб­ництва - ширше поняття. Справді, праця, що функціонує, і є не що інше, як процес створення матеріальних благ, тобто виробництво. Праця і виробництво не можна ототожнювати, тому що виробницт­во може здійснюватися і без праці. Якщо технологічний процес іноді передбачає тимчасове припинення функціонування робочої сили (вирощування бавовни, виробництво вина чи деяких хімічних речовин), то сам цей процес підготовлений працею. Більш того, тимчасове припинення функціонування робочої сили являє собою всього лише особливість даного виду виробництва, даного виду конкурентної праці.

Усуспільнення виробництва - це складний процес, що вира­жає відношення людей як до сил природи, так і зв'язки між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріа­льних благ. Тому вивчити це питання можна лише шляхом застосу­вання особливого методологічного підходу. Насамперед цю про­блему треба досліджувати з боку виробництва взагалі, тобто вироб­ництва незалежно від його соціальної форми. У цьому випадку роз­гляду підлягає процес усуспільнення виробничих сил. У той же час процес усуспільнення виробництва варто аналізувати і з боку усус­пільнення засобів виробництва, і з боку власності на засоби вироб­ництва, тобто необхідно розкрити соціально-економічний зміст усуспільнення виробництва.

Щоб зрозуміти всю глибину процесу міжнародного усуспільнен­ня виробництва, необхідно вивчати обидві сторони усуспільнення -продуктивні сили та відносини власності. Зупинимося на характерис­тиці процесу речовинного змісту міжнародного усуспільнення вироб­ництва, чи інтернаціоналізації продуктивних сил. Слід зазначити, що дослідження процесу усуспільнення продуктивних сил на внутріш­ньому чи міжнародному рівнях - це не вивчення технічного або тех­нологічного процесу. Хоча розвиток матеріально-речовинного змісту усуспільнення виробництва і пов'язаний із розвитком техніки та тех­нологій, але це зовсім не технічний, не технологічний, а соціальний процес. Соціальний, оскільки в цьому процесі беруть участь люди, відбувається розвиток відносин людей, розвиток їх спільної діяльнос­ті у виробництві, розвиток суспільного характеру їх праці.

Історія розвитку всіх країн показує, що господарський зв'язок між виробниками завжди здійснюється за двома основними напряма­ми. По-перше, під впливом кооперації, по-друге, посилення суспіль­ного характеру виробництва відбувається під впливом поділу праці, що забезпечує становлення зв'язків між виробниками, сприяє форму­ванню їх спільної трудової діяльності в масштабах суспільства, згур­товує численних роздроблених виробників в одне ціле.

Кооперація та поділ праці є основними напрямами усуспільнення виробництва і на міжнародній арені. Але в міжнародному масштабі на даний час поділ праці - один із найбільш важливих шляхів інтернаціо­налізації виробництва. Переважна роль міжнародного поділу праці (МПП) визначається, насамперед, тією обставиною, що різні ступені кооперації, як специфічні шляхи міжнародного усуспільнення вироб­ництва, так чи інакше пов'язані з ним. Наприклад, формування міжна­родних капіталістичних корпорацій дуже часто припускає попереднє відособлене існування різнорідних підприємств, які налагодили міцні економічні відносини.

У вітчизняній економічній літературі іноді висувається ще й третій напрям розвитку міжнародного усуспільнення виробництва. Так, торкаючись організаційних здібностей процесу міжнародного регіонального усуспільнення виробництва, С. Нижня пише, що він реалізується в суспільному поділі праці, кооперації праці та конце­нтрації виробництва. Поділ праці та кооперація праці дійсно є на­прямками міжнародного усуспільнення виробництва. Однак, у практиці розвитку міжнародного економічного співробітництва іс­нує не три основні форми організаційної структури міжнародного усуспільнення, а всього два напрямки розвитку спільної виробничої діяльності будь-яких країн - міжнародна кооперація праці та між­народний поділ праці.

Що стосується концентрації виробництва, то вона не є самос­тійним напрямком усуспільнення виробництва. Концентрація - це розширення виробництва на основі нагромадження. Взята у своєму чистому вигляді, концентрація виробництва являє собою збільшення масштабів виробництва в рамках окремих підприємств, тобто зміну виробничих параметрів окремого підприємства. Але збільшення роз­мірів підприємства, зокрема зростання випуску продукції на ньому, може відбутися як за рахунок підвищення частки устаткування та чи­сельності робочої сили, так і через застосування більш досконалих машин і зростання продуктивності праці зайнятих робітників. Але всі ці зміни відбуваються у рамках підприємства, тобто в межах вироб­ничої кооперації. Отже, можна зробити висновок, що концентрація виробництва не є самостійним напрямком усуспільнення виробницт­ва, а лише обслуговує розвиток кооперації.