ВСТУП

Становлення сучасної світової економіки об'єктивно було ви­значено закономірностями розвитку виробництва та міжнародного поділу праці, влиттям у сукупний процес відтворення нових країн, перетворенням світової торгівлі в один із найважливіших факторів економічного зростання, задоволення потреб національних госпо­дарств і населення в різноманітних товарах та послугах.

Міжнародні економічні відносини є складною системою, що включає в себе безліч елементів. Основу цієї системи утворюють міжнародне й обмежене рамками окремих держав національне ви­робництво матеріальних і духовних благ, їх розподіл, обмін і спо­живання. Кожна з цих фаз світового процесу відтворення як у гло­бальному масштабі, так і в рамках окремих держав залежно від їх місця та частки в цілому, впливає на функціонування всієї світової господарської системи.

Світова економіка, чи світове господарство, - це сукупність національних господарств, які знаходяться в постійній динаміці, у русі, володіють зростаючими міжнародними зв'язками та відповід­но складним взаємовпливом, підкоряється вона об'єктивним зако­нам ринкової економіки, у результаті чого формується вкрай супе­речлива, але разом з тим більш-менш цілісна світова економічна система.

Сучасне світове господарство неоднорідне. У нього входять держави, що відрізняються соціальною структурою, політичним устроєм, рівнем розвитку виробничих сил і виробничих відносин, а також характером, масштабами та методами міжнародних економі­чних відносин.

Провідне місце у світовому господарстві займають сім проми­слово розвинутих країн - США, Японія, Канада, ФРН, Франція, Ве­ликобританія й Італія. На їх частку припадає понад 80 % промисло­вого виробництва групи промислово розвинутих країн і близько 60 % усього світового промислового виробництва; понад 60 %і близько 50 % експорту товарів і послуг [1].

В основі об'єднання національних господарств у єдине світове господарство лежить міжнародний поділ праці, що являє собою спеціалізацію окремих країн на виробництві певних видів продук­ції, якими країни обмінюються між собою. Досягнутий рівень сві­


тової спеціалізації дозволяє розглядати світову економіку як єдину виробничу, фінансову та науково-технічну систему.

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) історично перетерпіли низку змін; аналізу аспектів сучасних МЕВ присвячена ця книга.

У написанні навчального посібника брали участь: магістр Бо­ндарева О.О. (розділ 9); к.е.н., доцент Линенко A.B. (розділи 3, 4).