Додаток Б Динаміка платіжного балансу України за 2000 р., млн дол США

 

 

Статті платіжного ба­лансу

Консолідований

Країни СНД і Балтії

Інші країни сві­ту

1999 р.

2000 р.

1999 р.

2000 р.

1999 р.

2000 р.

1

2

3

4

5

6

7

Рахунок поточних опера­цій

1658

1481

- 1157

- 1516

2815

2997

Баланс товарів і послуг

1821

1406

- 1065

- 1471

2886

2877

Експорт товарів і послуг

17058

19522

7276

8104

9782

11418

Імпорт товарів і послуг

- 15237

- 18116

- 8341

- 9575

- 6896

- 8541

Баланс товарів

244

779

- 2597

- 2949

2841

3728

Експорт товарів

13189

15722

4818

5757

8371

9965

у т.ч. розрахунки з Росією по боргових зо­бов'язаннях

726

274

726

274

0

0

Імпорт товарів

- 12945

- 14943

- 7415

- 8706

- 5530

- 6237

Баланс послуг

1577

627

1532

1478

45

- 851

Експорт послуг

3869

3800

2458

2347

1411

1453

Транспорт

3073

2920

2089

1959

984

961

залізничний

346

330

127

115

219

215

морський

461

435

76

78

385

357

повітряний

219

219

34

27

185

192

інший

2047

1936

1852

1739

195

197

Подорожі

327

394

130

158

197

236

Будівельні послуги

34

38

8

8

26

30

Фінансові послуги

19

22

4

3

15

19

Послуги зв'язку

99

89

65

58

34

31

Інші зв'язки

317

337

162

161

155

176

Імпорт послуг

- 2292

- 3173

- 926

- 869

- 1366

- 2304

Транспорт

- 358

- 390

- 144

- 152

- 214

- 238

залізничний

- 132

- 121

- 103

- 85

- 29

- 36

морський

- 70

- 111

- 4

- 30

- 66

- 81

повітряний

- 108

- 102

- 25

- 16

- 83

- 86

інший

- 48

- 56

- 12

- 21

- 36

- 35

Подорожі

- 364

- 470

- 142

- 118

- 222

- 282

1

2

3

4

5

6

7

Будівельні послуги

- 243

- 171

- 216

- 140

- 27

- 31

Фінансові послуги

- 83

- 74

- 14

- 7

- 69

- 67

Послуги зв'язку

- 117

- 99

- 70

- 58

- 47

- 41

Інші зв'язки

- 1127

- 1969

- 340

- 324

- 787

- 1645

Доходи (сальдо)

- 869

- 942

- 121

- 87

- 748

- 855

надходження

98

143

6

10

92

133

виплати

- 967

- 1085

- 127

- 97

- 840

- 988

Поточні трансферти (са­льдо)

706

1017

29

42

677

975

надходження

754

1136

34

49

720

1087

виплати

- 48

- 119

- 5

- 7

- 43

- 112

Рахунок операцій з капі­талом і фінансовими опе­раціями

- 704

- 1331

- 125

122

- 579

- 1473

Рахунок операцій з капі­талом

- 10

- 8

0

0

- 10

- 8

Капітальні трансферти

- 10

- 8

0

0

- 10

- 8

Фінансовий рахунок

- 694

- 1123

- 125

122

- 569

- 1445

Прямі інвестиції

489

594

106

24

383

570

в Україну

496

595

111

24

385

571

з України

- 7

- 1

- 5

0

- 2

- 1

Портфельні інвестиції

- 86

- 201

- 129

2

43

- 203

Закордонні цінні папери

- 11

- 4

- 2

0

- 9

- 4

Вітчизняні цінні папери

- 75

- 197

- 127

2

52

- 199

Інші інвестиції

- 814

- 1318

- 102

96

- 712

- 1414

Активи

- 2264

- 449

- 919

963

- 1345

- 1412

Кредити короткострокові

158

12

- 1

14

159

- 2

Дебіторська заборгова­ність

- 152

- 6

- 74

- 17

- 78

11

Інший короткостроковий капітал

- 2158

- 360

- 824

1002

- 1334

- 1362

Валюта та депозити

- 112

- 95

- 20

- 36

- 92

- 59

Пасиви

1450

- 869

817

- 867

633

- 2

Середньострокові

та довгострокові кредити

5

- 1690

- 140

- 1204

145

- 486

1

2

3

4

5

6

7

подані МФО та гаранто­вані Урядом

196

- 1960

- 140

- 1205

336

- 755

отримані

1182

424

0

0

1182

424

погашені (графік)

- 986

- 2384

- 140

- 1205

- 846

- 1179

у т.ч.

взаємозалік з Росією

0

- 1100

0

- 1100

0

0

негарантовані

- 191

270

0

1

- 191

269

отримані

623

915

0

61

623

854

погашені (графік)

- 814

- 645

0

- 60

- 814

- 585

Кредити короткострокові

70

17

83

- 89

- 13

106

Кредиторська заборгова­ність

1155

362

838

367

317

- 5

Інший короткостроковий капітал

225

347

34

47

191

300

Валюта та депозити

- 5

95

2

12

- 7

83

Резервні активи

- 283

- 398

0

0

- 283

- 398

Валюта та депозити

- 395

- 214

0

0

- 395

- 214

Спеціальні права запози­чення

112

- 184

0

0

112

- 184

Помилки

- 954

- 150

-

-

-

-

Баланс

0

0

-

-

-

-

Примітка:

До обсягів експорту 1999 р. включена вартість кораблів і розщеплених матеріалів, що були передані Російської Федерації в рахунок погашення державного зовнішнього боргу України згідно з угодою від 28.05.97 р. про взаємні розрахунки, зв'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

До обсягів експорту 2000 р. включена вартість товарів, пе­реданих у власність Російської Федерації в рахунок погашення за­боргованості НАК "Нафтогаз України" перед ВАТ "Газпром" згід­но з угодою між урядом Російської Федерації та Кабінетом Мініст­рів України від 08 жовтня 1999 р.


 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Г.А. Семенов М.О. Панкова А.Г. Семенов

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: АНАЛІЗ СТАНУ, РЕАЛІЇ І ПРОБЛЕМИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б.А.Сладкевич

Редактор - Л.І. Єросова Комп'ютерний набір і верстка - ІВ. Марченко Дизайн обкладинки - БВ. Борисов

Підписано до друку 26.10.05 Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 14,5.

Видавництво "Центр навчальної літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК№1014від 16.08.2002