АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ"

Г.А. Семенов М.О. Панкова А.Г. Семенов

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: АНАЛІЗ СТАНУ, РЕАЛІЇ І ПРОБЛЕМИ

Видання друге, перероблене і доповнене Навчальний посібник

Киів - 2006

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

УДК 339.92(075.8) ББК 65.5я73 С 30

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-720 від 05.04.2002 р.)

Рецензенти:

ВА. Ткаченко - доктор економічних наук, професор, Дніпропет­ровський університет економіки і права;

Р.Б. Тян - доктор економічних наук, професор, Придніпровська академія будівництва і архітектури;

М.С. Гамов - кандидат технічних наук, доцент, Запорізький Націо­нальний технічний університет.

Г.А. Семенов, М.О. Панкова, А.Г. Семенов

С 30 Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і пробле­ми: Навчальний посібник.- Видання друге, перероблене і доповнене. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 232 с.

ISBN 966-364-182-7

У навчальному посібнику досліджені питання глобалізації виробництва в умовах сучасних міжнародних економічних відносин. Проведений аналіз міжна­родного поділу праці й економічних відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Визначені напрямки трансформації поняття "кон­куренція" в сучасному світі. Досліджені фактори, що визначають міграцію робочої сили, а також принципи розвитку науково-технічного співробітницт­ва. Розглянуті критерії виділення світових проблем і стан проблем на поточ­ний момент. Проведений глибокий аналіз стану платіжного балансу України.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Книга також розрахована на викладачів, аспірантів, фахівців, які вивча­ють міжнародні економічні відносини.

ISBN 966-364-182-7  © Г.А. Семенов, М.О. Панкова,

А.Г. Семенов, 2006 © Центр навчальної літератури, 2006