СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Науково-методичні та статистичні джерела

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. — М: Юрист, 2001. — 368 с.

Билсборроу Р., Хьюго Г., Обераи А., Злотник Х. Статистика меж­дународной миграции: рекомендации по совершенствованию системы сбора данных / Международ, бюро труда. — М.: АСАБЕМІА, 1999. — 419 с.

Бутов В. И. Демография: Учебное пособие. Под ред. В. Г. Игна­това. Второе изд., перераб. и доп. — М.: ИКЦ «Март»; Ростов н/Д: Из­дательский центр «МарТ», 2005. — 576 с.

Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посі­бник. — К.: КНЕУ, 2003. — 252 с.

Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.

Воробьева О. Д. Миграционная политика. — М.: М-во по делам федерации, нац. и миграц. политики Рос. Федерации, 2001. — Вып. 6. Прил. к журн. «Миграция в России». — 176 с.

Грушевський О., Кутковець Т. Українці в Росії: Експрес-аналіз за результатами дослідження. — М.: Гром, думка, 1992. — 26 с.

Дахно I. I. Світова економіка. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 264 с.

Демографічна криза в Україні. — К.: Ін-т економіки НАН Украї­ни, 2001. — 560 с.

Денисенко М. Б., Ионцев В. А., Хорев Б. С. Миграциология. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — 96 с.

Еко У. Міграційні процеси в третьому тисячолітті // Всесвіт. — 2001. — № 1-2. — С. 143—144.

Євтух В. Б. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції... — К.: Стилос, 2000. — 235 с.

Загребська А. Ф. Миграция, воспроизводство и уровень образо­вания населения. — К.: Наук, думка, 1982. — 178 с.

Залізняк Л. Міграції в давній історії України // Проблеми мігра­ції. — 1999. — № 3. — С. 51—57.

Зовнішні трудові міграції населення України / За ред. Е. М. Ліба-нової, О. В. Позняка. — К.: РВПС України НАН України, 2002. — 206 с.

Ивахнюк И. В. Международная трудовая миграция: Учебное по­собие. — М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2005. — 286 с.

Инвестиционная стратегия корпораций и институциональных инвесторов: Монография / Под ред. Сазонца И.Л. — Д.: Наука і освіта, 2003, — 132 с.

Киреев А. Л. Международная экономика. В 2-х ч. — Ч. I. Меж­дународная микроэкономика: движение товаров и факторов производ­ства. Учебное пособие для вузов. — М.:  Междунар. отношения,

2000.   — 416 с.

Козак Ю. Г., Лук'яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 672 с.

Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні еконо­мічні відносини: Навч. посіб. — 5-те вид., стер. — К.: Знання, 2004. — 406 с.

Колпаков В., Кузъменко О. Адміністративно-правовий механізм протидії нелегальній міграції // Нелегальна міграція та торгівля жінка­ми у міжнародно-правовому контексті / За заг. Ю. Шемшученка. — К.,

2001.   — Кн.1. — С. 861—945.

22.       Кондратъев Я. Ю., Римаренко Ю. І., Олефір В. І. Основи мігра-
цієзнавства: Навч.-мет. посіб. — К.: Ін-т держави і права НАН України,

2000.   — 424 с.

Левковсъкий В. Ф. Стан та шляхи боротьби з нелегальною мігра­цією в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). — 2002. — № 6.

Леонтенко О. М. Міжнародний ринок праці та Україна: пробле­ми інтеграції // Проблеми фрмування міжнародної економіки: Міжві­домчий науковий збірник. Вип. 5. — К.: КНЕУ, 1997. — С. 96—101.

Лібанова Е. Ринок праці та соціальний захист: Навч. посіб. із соц. політики / Е. Лібанова, О. Палій. — К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. — 491 с.

Ломакин В. К. Мировая экономика: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 727 с.

Малиновсъка О. Біженці в світі та в Україні: моделі вирішення проблеми. — К.: Генеза, 2003. — 288 с.

Малиновсъка О. А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями: Монографія. — К.: Вид-во НАДУ, 2004. — 236 с.

Малиновсъка О. А. Україна, Європа, міграція: міграції населення Українив умовах розширення ЄС. — К.: Бланк-Прес, 2004. — 171 с.

Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2005. — 304 с.

Международные экономические отношения: Учебник для вузов / В. Е. Рыбалкин, Ю. А. Щербанин, Л. В. Балдин и др. / Под ред. проф. В. Е. Рыбалкина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2001.   — 519 с.

Миграция (сущность и явление) / С. К. Бондырева, Д. В. Коле-сов. — М.: Издательство Московского психолого-социального институ­та; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — 296 с.

Миграция в СНГ и Балтии: через различия проблем к общему информационному пространству / Под ред. Г. Витковской, Ж. Зайонч-ковской. — М., 2001. — 296 с.

Миграция и информация / Под ред. Ж. А. Зайончковской. — М., 2000. — 248 с.

Миграция и пограничный режим: Беларусь, Молдова, Россия, Украина: Сб. науч. трудов / Под общ. ред. С.И. Пирожкова. — К.: НИПМБ, 2002. — 176 с.

Миронова Л. Г., Марюта О. М. Моделювання та прогнозування руху населення та трудових ресурсів для промислових регіонів країни: Монографія. — Дніпропетровськ: Пороги, 2001. — 162 с.

Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри (Понятійний апарат, концептуальні підходи, тео­рія та практика) / За ред. Ю. Римаренка. — К.: Довіра, 1998. — 911 с.

Міжнародні ринки ресурсів: Навчальний посібник / А. Б. Яценко, Я. А. Дубинюк, Т. В. Марена, К. С. Мітюшкіна. Під загальною ред. проф. Ю. В. Макогона. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 194 с.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булато­ва. — М.: Юристъ, 2002. — 734 с.

Моисеев Н. Н. Пути к созиданию. — М.: Республика, 1992. — 255 с.

Моисеев Н. Н. Человек, среда, общество. — М.: Наука, 1982. — 240 с.

Моисеенко В. М. Территориальное движение населения: Харак­теристика и проблемы управления. — М.: Мысль, 1985. — 120 с.

Мосьондз С. О. Адміністративно-правові основи державної міг­раційної політики в Україні: Навч. посіб. — К.: Магістр — XXI сторіч­чя, 2005. — 208 с.

Мочерний С. В., Довбенко М. В. Економічна теорія: Підруч­ник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004. — 856 с.

Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах) / За заг. ред. Ю.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Київ, ун-т права; Нац. акад. внутріш. справ України, 2001. — 1012 с.

Нетрадиційні іммігранти у Києві / Б. Рубл, О. Малиновська (кер. проекту). — К.: Стилос, 2003. — 447 с.

Нікітіна М. Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник. — Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. — 192 с.

Новік В. Державна політика і регулювання імміграційних проце­сів в Україні: Аналіт. дослідж. — К.: Компанія ВАІТЕ, 1999. — 216 с.

Оникиенко В., Поповкин В. Комплексное исследование миграци­онных процессов: Анализ миграций населения УССР. — М.: Статисти­ка, 1973. — 153 с.

Перехідна економіка: Підручник / В. М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова та ін.; За ред. В. М. Гейця. — К.: Вища шк., 2003. — 591 с.: іл.

Пуригіна О. Г. Механизмы миграционного обмена: методы ис­следования. — К.: Наук. думка, 1992. — 130 с.

Пуригіна О. Г., Малиновсъка О., Марченко Н. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії. — К.: Академпрес, 1997. — 128 с.

Пуригіна О. Г., Малиновская Е., Хомра А. Внешние трудовые миграции в Украине: социально-экономический аспект. — К.: Совет нац. безопасности и обороны Украины, Нац. ин-т проблем междуна­родной безопасности, 2003. — 133 с.

Позняк О. В. Методологічні проблеми реформування статистики зовнішніх міграцій // Зайнятість та ринок праці. — К., 2002. — Вип. 16. — С. 46—56.

Позняк О. В. Організація статистики трудових міграцій // Про­блеми статистики. — К., 2001. — Вип. 3. — С. 42—47.

Позняк О. В. Проблеми міграцій та міграційної політики в Україні на сучасному етапі // Зайнятість та ринок праці. — 2001. — Вип. 15. — С. 65—72.

Позняк О. В. Система показників міграційних процесів // Зайня­тість та ринок праці. — 1999. — Вип. 10. — С. 215—222.

Позняк О. В. Трудова міграція як соціально-економічний процес // Проблеми міграції. — 1998. — № 4. — С. 15—21.

Сазонецъ І. Л, Джинджоян В. В., Чубар О. О. Розміщення про­дуктивних сил: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літера­тури, 2006. — 320 с.

Сазонецъ І. Л., Дацій О. І., Джусов О. А., Сазонецъ О. М. Міжна­родна інвестиційна діяльність (з основами технічного аналізу): Навча­льний посібник. — Запоріжжя: ГУ »ЗІДМУ», 2004, — 250 с.

Сазонецъ І. Л., Джусов О. А., Сазонецъ О. М. Міжнародна інвес­тиційна діяльність: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2007, — 304 с.

Сазонецъ І. Л., Джусов О. А., Сазонецъ О. М. Міжнародна інвес­тиційна діяльність: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літе­ратури, 2003, — 156 с.

Сазонецъ І. Л., Джусов О. А., Сазонецъ О. М. Міжнародні фінан­сові інвестиції: Навчальний посібник. — Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2006,. — 312 с.

Сазонецъ І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний ас­пект: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2007. — 272 с.

Сардак С. Е. Проблеми дослідження міжнародної міграції насе­лення // Вісник Академії митної служби України. — 2006. — № 3. — С. 73—78.

Статистичний щорічник України за 2004 р. // За ред. О. Г. Осау-ленко. — Київ: Консультант, 2005. — 591 с.

Статистичний щорічник України за 2005 р. // За ред. О. Г. Осау-ленко. — Київ: Консультант, 2006. — 582 с.

Страны мира: Энциклопедический справочник. — Смоленск: Русич, 2001. — 624 с.

Трощинський В., Швачка О., Попок А. Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України — жителів Респуб­ліки Казахстан: Аналіт. звіт про проведене соціологічне дослідж. / Міжнар. організація з міграції. — К.: Фенікс, 1998. — 121 с.

Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь,

2002.   — 470 с.

Україна у цифрах у 2003 р.: Короткий статистичний довідник — Київ: Консультант. — 2004. — 272 с.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. ред. А. І. Кредісова / Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. — К., 2000. — 448 с.

Хорев Б. С., Чапек В. Н. Проблемы изучения миграции населе­ния: Стат.-географ. очерки. — М.: Мысль, 1978. — 254 с.

Чехович С.Б. Міграційне право України: Підруч. — К.: Школа,

2003.   — 368 с.

Шульга Н. Великое переселение народов: репатрианты, бежен­цы, трудовые мигранты. — К.: Ин-т социологии НАНУ, 2002. — 700 с.

Щёкин Г. В. Социальная теория и кадровая политика: Мо-ногр. — К.: МАУП, 2000. — 576 с.

Інтеренет джерела

http://zakon1.rada.gov.ua — Законодавство України з офіційного сай­ту ВР України

http://portal.rada.gov.ua — офіційний сайт ВР України www.prezident.gov.ua — офіційний сайт Президента України www.kmu.gov.ua — офіційний сайт Кабінету міністрів України www.mlsp.gov.ua — офіційний сайт Міністерства праці та соціаль­ної політики

www.mfa.gov.ua — офіційний сайт Міністерства закордонних справ України

www.minfin.gov.ua — офіційний сайт Міністерства фінансів України www.me.gov.ua — офіційний сайт Міністерства економіки України www.ukrstat.gov.ua — офіційний сайт Державного комітету статис­тики України

www.scnm.gov.ua — офіційний сайт Державного комітету України у справах національностей та міграції

www.sta.gov.ua — офіційний сайт Державної податкової адміністра­ції України


www.bank.gov.ua — офіційний сайт Національного банку України www.ufs.kiev.ua — офіційний сайт Українського фінансового серверу www.nbuv.gov.ua — сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

www.un.org — сайт ООН

www.unhcr.ch — сайт Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

http://europa.eu — сайт Європейського Союзу

www.iom.org.ua — сайт Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні

www.un.kiev.ua — сайт Представництва Міжнародної організації праці в Україні

http://mndc.naiau.kiev.ua — сайт Координаційного комітету по боро­тьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові Украї­ни та Міжвідомчого науково-дослідного центру


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Ольга Георгіївна ПУРИГІНА

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ КОНФЛІКТИ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів — Б.А.Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки — Б.В. Борисов

Підписано до друку 11.04.2008. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 8,75. Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006