ТЕМИ РЕФЕРАТІВ (КУРСОВИХ РОБІТ)

Предмет і метод економічної конфліктології.

Становлення економічної конфліктології.

Конфлікти в міжнародній економіці — ресурс­ний аспект.

Конфлікти на споживчому ринку.

Міжнародні економічні конфлікти.

Суперечність інтересів при розподілі виробничих ресурсів.

Об'єктивна передумова виникнення консьюме-ризму.

Концепції утилітаризму, справедливості та осо­бистих прав.

Теорії міжнародних економічних конфліктів в роботах А.Сміта і Д.Рікардо.

Основні методи ведення сучасної економічної війни.

Міжнародні економічні конфлікти та конкурен­тоспроможність.

Торгівельні війни як інструмент досягнення гео-політичних цілей.

Діяльність міжнародних торгівельних організа­цій в контексті вирішення проблем торгівельних війн.

14.       Торгівельні війгни в сучаному світі.

15.       Сучасні методи виходу з конфліктного протисто-
яння.

Торгівельна війна між Росією та Україною.

Російсько-Білоруське протистояння.

Торгівельна війна між Росією та Грузією.

Конфлікти між США та ЄС.

Нафтовий чинник світової політики.

21.       Паливно-енергетичний комплекс США — про-
блеми безпеки.

Тенденції і проблеми світового газо-забезпечення.

Російсько-білоруський енергетичний конфлікт.

Газовий конфлікт між Україною та Росією 2005—2006 рр.

Історичний контекст розвитку нафтової промисловості.

Новітні тенденції розвитку нафтової промисловості.

Особливості розвитку вугільної промисловості світу.

Інформаційна безпека управління нафтовим комплек­сом США.

Пріоритети ліквідації інформаційних інцидентів в нафто­вій сфері.

Довгострокові перспективи світової енергетики.

Теоретичні аспекти злиття і поглинання компаній.

Конфлікти і ризики при злитті і поглинанні компаній.

Синергетичний еффект злиття і поглиння.

Мотиви злиття і поглинання.

Етапи реалізації стратегій злиття і поглиння.

Ризики зовнішнього середовища при злитті та поглинанні.

Ризики пов'язані з ресурсами організації.

Фінансові ризики злиття та поглинання.

Операційні ризики злиття та поглинання.

Мадіація злиття та поглинання.

Конфлікти пов'язані з персоналом при злиттях і погли­наннях.

Види захисту від недружнього поглинання.

Історичні передумови розвитку інфраструктури світу.

Розвиток світових мегапроектів.

Конфлікти навколо транспортних мегапроектів минулого і сучасності.

Транзит і його теоретична основа.

Напрями підвищення конкурентоспроможності підпри­ємств.

Конфлікти навколо Суецького та Панамського каналів.

Європейський трансконтинентальний водяний шлях Рейн-Майн-Дунай.

Економчні інтереси навколо міжнародних транспортних коридорів.

Конфлікт в гирлі Дунаю «Швидке».

Міжнародна конкуренція на ринку транспортного маши­нобудування.

Створення сприятливих умов для розвитку підприємств транспортного машинобудування в Україні.

Демографічні проблеми людства.


Історичні передумови формування сучасних міграційних процесів в Україні.

Вплив структур міграції на соціально-демографічні конф­лікти.

Вплив міграції на соціально-культурний розвиток суспіль­ства.

Демографічна ситуація в Україні.

Україна на світовому ринку трудових ресурсів.

Динаміка міграційних процесів в Україні.

Інтеграція українського ринку трудових ресурсів до світо­вого ринку праці.

Історичне формування і поширення нелегальної міграції у світі.

Історичне формування міжнародної інтелектуальної міг­рації.

Особливості впливу міжнародної інтелектуальної міграції на демографічну ситуацію у світі.

Вплив глобалізації та світових проблем людства на мігра­цію населення.

Міграційні потоки в Україні.

Міграційні потоки з України.

Особливості міграції трудових ресурсів високої кваліфікації.

Світові центри міграції.

Глобалізація ринку праці та мобільність робочої сили.

Нелегальна міграція та тіньовий бізнес.

Глобалізація ринку праці та інформатизація світогосподар-ського розвитку.

Перспективи врегулювання процесів міжнародної міграції.