5.5. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування

Необхідність постійного підвищення конкурентоспро­можності підприємств транспортного машинобудування пов'яза­на з нагальною необхідністю реалізації транспортних проектів та програм, що спираються на розвинену транспорту інфраструкту­ру. Поліпшення транспортного обслуговування, розвиток транс­портної системи та дорожнього господарства є однією зі складо­вих конкурентоспроможності національної економіки. Подаль­ший розвиток транспорту та дорожнього господарства здійс­нюватиметься через:

—        забезпечення реалізації Комплексної програми утверджен­ня України як транзитної держави у 2002—2010 роках;

-           розробки та виконання «Програми розвитку морського і рі­чкового транспорту України до 2010 року;

оновлення основних фондів та технічне переоснащення морських портів та судноплавних компаній переважно на основі використання продукції сучасної промисловості;

підвищення технічного рівня та безпечної експлуатації ав­томобільних доріг і мостів, розбудову міжнародних транспорт­них коридорів, реконструкцію автомобільної дороги Київ-Одеса та будівництво мостових переходів для залізничного та автомобі­льного транспорту через р. Дніпро, реконструкцію державного міжнародного аеропорту «Бориспіль» та будівництво мостових переходів для залізничного та автомобільного транспорту через р. Дніпро у м. Києві і м. Запоріжжі та реконструкцію мосту у м. Дніпропетровську;

сприяння розвитку інфраструктури транспорту з урахуван­ням кон'юнктури на міжнародних ринках транспортних послуг, зокрема забезпечення створення глибоководного суднохідного ходу Дунай — Чорне море на Український частині гирла р. Ду­най, реконструкції державного міжнародного аеропорту «Борис­піль» та будівництва вокзального комплексу на залізничній стан­ції Дарниця;

підвищення рівня інформатизації транспортного процесу та інформаційної взаємодії галузі транспорту з іншими галузями економіки;

удосконалення державного регулювання, в тому числі з пи­тань ліцензування транспортних послуг та формування тарифної політики;

посилення на всіх видах транспорту державного контролю за виконаннями суб'єктами господарювання правил перевезень вантажів і пасажирів;

поетапну ліквідацію перехресного субсидування за видами перевезень;

продовження процесу реструктуризації залізничного транспорту;

здійснення заходів щодо підвищення конкурентоспро­можності вітчизняних авіакомпаній шляхом використання тех­нічних можливостей Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль»;

розвиток і вдосконалення мережі регулярного транспорт­ного сполучення, підвищення якості і надійності пасажирських перевезень, реалізацію заходів щодо розвитку автотранспортного обслуговування населення у сільській місцевості та продовження впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на заліз­ничному транспорті.

Ці великомаштабні проекти потребують значних інвестицій та коріної перебудови механізму діяльності підприємств транспорт­ного машинобудування. Створення сприятливих умов для роз­витку підприємств транспортного машинобудування, впро­вадження високих наукоємних конкурентоспроможних тех­нологій, зменшення залежності від імпортних поставок дося­гатиметься шляхом:

впровадження політики імпортозаміщення промислової продукції кінцевого споживання з метою оптимального викорис­тання можливостей багатопрофільного національного виробниц­тва для розвитку конкуренції, задоволення потреб внутрішнього ринку;

виконання Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки;

створення економічного механізму стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв на базі інноваційних проектів впровадження у виробництво нових технологій, зокрема енергоз­берігаючих, на комерційних засадах;

виконання Загальнодержавної програми створення військо­во-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним обороним замовленням;

сприяння розвитку авіаційної промисловості шляхом вико­нання відповідної державної комплексної програми, а також розширення міжнародної виробничої кооперації у створенні, сер­тифікації та виробництві авіаційної техніки;

виконання Національної програми будівництва суден ри­бопромислового флоту України на 2002—2010 роки;

організації виробництва вітчизняних вантажних та ванта-жо-пасажирських електровозів для забезпечення потреб внутрі­шнього ринку;

забезпечення виконання Програми освоєння виробництва обладнання і комплектуючих виробів для виготовлення трамвай­них вагонів та оновлення рухомого складу підприємств міського електротранспорту. Залучення коштів на виробництво і закупів­лю трамвайних вагонів та оновлення рухомого складу підпри­ємств міського електротранспорту. Залучення коштів на вироб­ництво і закупівлю трамвайних вагонів і тролейбусів вітчизня­ного виробництва за рахунок кредитів банків, лізингу, місцевих бюджетів;

— спрямування кадрової політики на істотне покращання за­безпеченості підприємств транспортного машинобудування ви­сококваліфікованими кадрами шляхом створення системи безпе­рервної перепідготовки та підвищення кваліфікації (в тому числі робітничих професій).

Виконання галузевих програм виробництва високоякісної продукції, збільшення в експорті питомої ваги продукції з висо­ким ступенем переробки, сприяння розвитку авіаційної промис­ловості, продовження реформування підприємств оборонно-промислового комплексу, розвиток великих інфраструктурних транспортних проектів, що в свою чергу активізують розвиток транспортного машинобудування та впровадження пілотних про­ектів випуску нових конкурентоспроможних виробів сприяти­муть забезпеченню високого рівня конкурентних переваг націо­нальної економіки.

Нарощування темпів виробництва у 2005 році було зумовлено сприятливою кон'юнктурою на внутрішньому ринку продукції машинобудування. Це пов'язано передусім з високими темпами зростання виробництва в електронному і електричному, сільсько­господарському та транспортному машинобудуванні, в тому чис­лі в автомобільній, авіаційній та суднобудівній галузях. Недоста­тнім на теперішній час є ріст продукції машинобудування для забезпечення вантажоперевезень та пасажироперевезень на Укр­залізниці, що пов'язано зі стрімким ростом цього виду послуг. Наведені напрямки розвитку та підвищення конкурентоспромож­ності підприємств транспортного машинобудування наведені на рис. 6.1. Напрямки розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування


Упродовж січня-листопада 2004 року приріст експорту това­рів машинобудівної галузі у фізичному виразі становив 29,1 від­сотка. Водночас вартісна складова зросла на 70,9 відсотка.

Найвищу динаміку зростання виробництва у 2005 році, на ду­мку експертів, збережуть машинобудування, целюлозно-паперо­ва промисловість, виробництво деревини та виробів з деревини, легка промисловість, виробництво будматеріалів та металургія. Так, за січень-листопад 2004 року обсяги промислового виробни­цтва зросли на 13,4 відсотка порівняно з відповідним періодом 2003 року. При цьому нарощування темпів промислового вироб­ництва відбулося у машинобудуванні, ремонті та монтажі машин і устаткування (на 30,7 відсотка), у виробництві деревини та ви­готовленні виробів з неї (на 26,3 відсотка), у виробництві немета­левих мінеральних виробів — будматеріали, скло (на 20,8 відсот­ка), у целюлозно-паперовій промисловості (на 19,0 відсотка), у хімічній та нафтохімічний промисловості (на 14,0 відсотка), у хі­мічній та нафтохімічній промисловості (на 14,0 відсотка), у мета­лургії та обробленні металу (на 13,0 відсотка). У 2005 році наро­щування обсягів продукції промисловості порівняно з 2004 роком за видами економічної діяльності очікується у галузях: машино­будування (перш за все транспортне машинобудування), ремонт та монтаж машин та устаткування (значною мірою на підприємс­твах, що обслуговують потреби транспорту та транспортне ма­шинобудування) — на 25 відсотків; целюлозно-паперовій проми­словості — на 22 відсотки; виробництві деревини та виробів з деревини — на 20 відсотків; легкій промисловості — на 15 відсо­тків; виробництві неметалевих мінеральних виробів (будматеріа­ли, скловироби) — на 10 відсотків, а також на 8 відсотків у мета­лургії та оброблені металу, хімічній та нафтохімічній промисло­вості. Зростання виробництва відбудеться за рахунок впрова­дження новітніх технологій та розширення виробничих потужно­стей діючих виробників. Збут повинен стимулюватися високим попитом на продукцію цих галузей.

У галузі транспортного машинобудування слід відзначити очікуваний значний розвиток електровозобудування. Також зна­чним сегментом транспортного машинобудування є автомобіле­будування. У галузі автомобілебудування рушійною силою стане зростання вітчизняного виробництва, поновлення дії інвестицій­ної програми виробництва вантажних автомобілів і автобусів ВАТ «Луцький автомобільний завод» (затверджено постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня 2003 р. № 1473), а також захо­дів захисту внутрішнього ринку, визначених Законом України «Про розвиток автомобільної промисловості України». В авіацій­ній галузі розширення виробництва здійснюватиметься за раху­нок виготовлення літаків АН-140 на ДП «Харківське авіаційне виробниче підприємство» та виконання державного замовлення на закінчення випробування і підготовку серійного виробництва літака Ан-70 на АНТК імені О.К.Антонова та Київському держа­вному авіаційному заводі «Авіант»; відновлення можливостей гвинтокрилобудування.

У суднобудівній галузі здійснюватиметься залучення до вико­нання та реалізації вітчизняних підприємств суднобудівної галузі «Національної програми будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002—2010 роки», а також прискорення Мін-трансом розробки і затвердження «Програми розвитку морського і річкового транспорту України до 2010 року».

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Історичні передумови розвитку інфраструктури світу.

Розвиток світових мегапроектів.

Конфлікти навколо транспортних мегапроектів ми­нулого і сучасності.

Транзит і його теоретична основа.

Напрями підвищення конкурентоспроможності під­приємств.

Конфлікти навколо Суецького каналу.

Конфлікти навколо Панамського каналу.

Європейський трансконтинентальний водний шлях Рейн-Майн-Дунай.

Економічні інтереси навколо міжнародних транспор­тних коридорів.

Конфлікт в гирлі Дунаю «Швидке».

Міжнародна конкуренція на ринку транспортного машинобудування.

Створення сприятливих умов для розвитку підпри­ємств транспортного машинобудування в Україні.