АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

О.Г. Пуригіна

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ КОНФЛІКТИ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.58я73 П 88

УДК 339.9 (075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/18-Г-2323 від 24.1207р.)

Рецензенти:

Сазонець І.Л. — доктор економічних наук, професор, декан факультету міжнародної

економіки Дніпропетровського національного університету; Кукурудза І.І. — доктор економічних наук, професор, завувач кафедри економічної теорії Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького. Покотилов А.А. — доктор економічних наук, професор, завувач кафедри економічної теорії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Пуригіна О.Г.

П 88 Міжнародні економічні конфлікти: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 280 с.

ISBN 978-966-364-712-8

У книзі йдеться про методологію та сутність міжнародних економічних конфліктів. Розглядаються питання теоретичних основ міжнародних економічних конфліктів, торгівельні війни сучасності, економічних конфліктів в паливно-енергетичній сфері, конфлікти і ризики при злитті і поглинанні міжнародних компаній, безпеки транзитного простору України, демографічних конфліктів.

Для викладачів і студентів економічних, дипломатичних та політологічних спеціальностей, фахівців-практиків у галузі міжнародних відносин.

ББК 65.58я73

ISBN 978-966-364-712-8

© Пуригіна О.Г., 2008

© Центр учбової літератури, 2008