4. КОНФЛІКТИ І РИЗИКИ ПРИ ЗЛИТТІ ТА ПОГЛИНАННІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

 

Кожна компанія, поступово розширюючись і проходя­чи послідовно одну за одною ступені зростання, рано чи пізно, але досягає меж свого розвитку, визначених особливостями рин­ку, на якому діє компанія, можливостями використання привер­нутих і позикових коштів і т. д. Певні складнощі і обмеження та­кож викликає протиборство з конкурентами.

Рішення для цих проблем наводять різні: зниження зростання прибутку внаслідок досягнення граничних об'ємів попиту на да­ному ринку компенсується виходом на новий ринок і завоюван­ням на ньому стійких позицій; «переваги озброєнь» зі своїми найближчими конкурентами можна зупинити, уклавши якусь не­гласну угоду; підвищити інвестиційну привабливість можна впровадженням найбільш визнаних і поважаних стандартів кор­поративного управління.

Проте дані механізми не завжди приводять до бажаного ре­зультату, а також мають достатньо високий ступінь ризики: ство­рення підприємства «з нуля» і налагодження його нормальної ро­боти у вже сформованій галузі вимагає значних фінансових витрат і не гарантує життєздатність нового бізнесу; дотримую­чись будь-якої негласної угоди конкуренти завжди діятимуть в своїх інтересах, на максимізацію свого, а не чужого прибутку; будь-яке втручання в корпоративну культуру, пов'язане з глибо­кими змінами в системі міжособових відносин в робочому колек­тиві, точно спрогнозувати результат яких, на жаль, неможливо.

Такого роду проблеми встають в даний час перед багатьма компаніями, головна мета для яких на сьогоднішній день інтер­венція на зовнішні ринки і боротьба з транснаціональними ком­паніями на даних ринках. Основним інструментом, що створює сильний імпульс в розвитку, в цій діяльності стає процес злиття і поглинань, якій вже давно використовується західними компа­ніями.

Проте, не дивлячись на всі позитивні сторони даного інстру­менту, будучи операціями стратегічного характеру, операції злиття і поглинання можуть залишити свій слід на подальшій до­лі компаній. Саме тому при ухваленні рішень про злиття або по­глинання всі зацікавлені сторони повинні неодноразово зважити вигоди, що відкриваються, і необхідну послідовність дій, що га­рантує їх досягнення.