1.5. Деякі підходи до визначення ризику

Розглянемо деякі існуючі підходи до розуміння категорії «ризик».

Поняття ризику застосовується в цілому ряді наук. Дослі­дження про аналіз ризику можна зустріти в літературі з психоло­гії, медицини і т. д.

Історичний досвід показує, що ризик недоодержання наміче­них результатів став проявлятися при узагальненні товарно-грошових відносин, конкуренції учасників господарського обігу. Тому з виникненням і розвитком капіталістичних відносин з'явля­ються різні теорії ризику, а класики економічної теорії приділя­ють значну увагу дослідженню проблем ризику в підприємниць­кій діяльності.

Деякі економісти в сутності ризику бачать можливість відхи­лення від мети, заради якої приймалося рішення. Ряд дослідників визначили ризик як дію по зняттю невизначеності, інші дослід­ники вважають, що ризик — це ймовірність збитку або ймовір­ність можливих втрат, або одержання доходів, нижчих за ті, на які розраховували. Найчастіше ризик проявляється у вигляді фі­нансових утрат.

Розглянемо ряд визначень ризику, що даються вітчизняними і зарубіжними авторами:

Ризик — потенційна, чисельно вимірна можливість утрати. Поняттям ризику характеризується невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків.

Ризик — вірогідність виникнення втрат, збитків, недонад-ходжень планованих доходів, прибутків.

Ризик — це невизначеність наших фінансових результатів у майбутньому.

Ризик — це ступінь невизначеності отримання майбутніх чистих доходів.

Ризик — це вартісний вираз події вірогідності, що веде до втрат.

Ризик — шанс несприятливого результату, небезпека, за­гроза втрат і пошкоджень.

Ризик — вірогідність втрати цінностей (фінансових, матері­альних товарних ресурсів) у результаті діяльності, якщо обстано­вка й умови проведення діяльності змінюватимуться в напрямі, відмінному від передбаченого планами і розрахунками.

Ризик — це діяльність, пов'язана з подоланням невизначе­ності в ситуації неминучого вибору, у процесі якого є можливість кількісно і якісно визначити ймовірність досягнення передбачу­ваного результату, невдачі і відхилення від мети.

Надалі Ми користуватимемося таким визначенням ризику: Ризик — це ймовірність виникнення збитків чи недоодержан­ня доходів порівняно з прогнозованим варіантом.

Таким чином, чітко помітний тісний зв'язок ризику, вірогід­ності і невизначеності. Отже, щоб найточніше розкрити катего­рію «ризик», необхідно визначити такі поняття, як «вірогідність» і «невизначеність», оскільки саме ці два чинники лежать в основі ризиків.