ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ ВАРТОСТІ ФІРМИ 17.1. Статичні і динамічні моделі

При побудові економічних моделей можна розглядати статис­тичні і динамічні моделі.

У статистичних моделях приймаються допущення, що економічні показники протягом визначеного періоду ча­су (звичайно рік) не міняються.

У статичних моделях явно враховується лише один промі­жок часу.

При цьому мова йде або про визначений період терміну екс­плуатації, який можна вважати репрезентативним стосовно всьо­го періоду експлуатації, або про гіпотетичний «середній період». У цьому разі дані, що характеризують такий умовний середній період, одержують, виходячи з аналізу даних для всього планово­го періоду. При подальшому описі статичних моделей і методів будемо виходити з цих двох можливостей.

Статичні моделі розрізняються з погляду цільових функцій, що враховуються в них. При цьому мова йде про підсумкові для кожного періоду величини і їхні похідні: витрати, прибуток, рен­табельність, термін амортизації.

Відповідно до цього моделі і методи диференціюються на:

розрахунки по зіставленню витрат (порівняльний облік ви­трат);

розрахунки по зіставленню прибутку (порівняльний облік прибутку);

розрахунки по зіставленню рентабельності (порівняльний облік рентабельності);

статичні амортизаційні розрахунки.

У динамічних моделях економічні об'єкти характери­зуються надходженнями і виплатами, що очікуються при реалізації об'єктів і міняються в часі.

Переважний облік надходжень і виплат, а також дослідження динаміки показників по декількох періодах — це істотні особли­вості, що відрізняють динамічні моделі від статичних.

Динамічні моделі так само, як і статичні, розрізняються з по­гляду цільових функцій, що враховуються в них. При цьому мова йде так само про підсумкові для кожного періоду величини: ви­трати, прибуток, рентабельність, термін амортизації.

Однак у динамічних моделях платежі здійснюються в різ­ний термін. Через залежність розміру платежів від терміну їх­нього здійснення (перевага за часом) їх не можна безпосеред­ньо підсумовувати, а необхідно провести фінансово-матема­тичні перетворення (наприклад, ревальвацію чи дисконтуван­ня). Тому ознайомимося спочатку з основами фінансової мате­матики.