16.6. Аналіз ризику на основі прибутковості підприємства

Абсолютним показником результативної діяльності підприєм­ства є прибуток.

Відносними показниками прибутковості є показники рентабе­льності:

1. Рентабельність сукупних активів

Показує, який прибуток одержує підприємство на кошти, вкладені в сукупні активи.

Рса = ^ 100, СЕрВБ

де Пр — балансовий прибуток, П — податок на прибуток, СерВБ — кошти, вкладені в сукупні активи. 2. Рентабельність поточних активів.

Показує, який прибуток одержує підприємство на засоби, вкладені в поточні активи.

Рта = Пр^П 100,

серпа

де СЕРПА — кошти, вкладені в поточні активи.

Рентабельність інвестицій.

Показує, який прибуток одержує підприємство на суму влас­них і довгострокових позикових коштів.

Рінв = П         100,

ІНВ   ДВКК + ДПК

де ДВКк — джерела власних коштів на кінець періоду, ДПК — довгострокові позикові кошти на кінець періоду.

Рентабельність власного капіталу.

Показує, який прибуток одержує підприємство на власні ко­шти.

РвКАП = -^100, ДВКк

де ДВКк — джерела власних коштів на кінець періоду,

Рентабельність реалізованої продукції.

Показує, який прибуток підприємство одержує з одиниці реа­лізованої продукції.

Р          = Пр100

г РЕАЛ.ПРОД           в '

Збільшення всіх показників рентабельності говорить про збі­льшення прибутковості.