16.5. Аналіз оборотності обігових коштів

Фінансове становище фірми знаходиться в безпосередній за­лежності від того, на скільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні кошти.

Тривалість перебування коштів в обороті залежить від ряду зо­внішніх і внутрішніх факторів: сфери діяльності, галузевої належ­ності, масштабів підприємства. Період перебування коштів в обо­роті залежить також від вибраної стратегії керування активами.

Аналіз оборотності проводиться з використанням таких пока­зників.

1. Коефіцієнт оборотності сукупних активів.

Він показує швидкість обороту коштів, вкладених у сукупні активи.

К         В - ПДВ

КОБ.С.А -    ^     „,

де ПДВ — сума, що платиться з виторгу податку на додану вар­тість;

СерВБ — середня величина сукупних активів (валюти балан­су) за досліджуваний період (один рік).

2. Коефіцієнт оборотності поточних активів.

Показує швидкість обороту коштів, вкладених у поточні активи.


коб.п.а.


В - ПДВ

СерПА


де СерПА — середня величина поточних активів за досліджува­ний період (один рік).

3. Коефіцієнт оборотності дебіторськоїзаборгованості.

Показує швидкість обороту дебіторської заборгованості.

В - ПДВ

коб.п.а.

СерДЗ

де СерДЗ — середня величина дебіторської заборгованості за до­сліджуваний період.

4. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів.

Показує швидкість обороту виробничих запасів.

Ср

СерВЗ

к          _ -"рв

^об.г.з. —

де Сгв — собівартість річного випуску;

СрПЗ — середня величина виробничих запасів. 5. Коефіцієнт оборотності готової продукції.

Показує швидкість обороту готової продукції.

Ср


^об.г.г. —


СерГП


де СрГП — середня величина готової продукції за досліджуваний період.