16.4. Аналіз фінансової стійкості фірми

Аналіз фінансової стійкості фірми полягає в дослі­дженні показників, що оцінюють склад джерел фінансування і динаміки співвідношення між ними.

У число джерел фінансування входять:

джерела власних коштів (статутний фонд, резервний капі­тал, резерв майбутніх платежів, амортизаційний фонд, прибуток);

позикові кошти (короткострокові і довгострокові).

Аналіз позикових коштів починають з виявлення ролі в діяль­ності підприємства короткострокових (позички терміном пога­шення до 1 року) і довгострокових (більше року) кредитів.

Відповідні показники розраховуються по пасивних статтях балансу.

Коефіцієнт незалежності — показник, що характери­зує частку коштів вкладення власного капіталу в загальну вартість майна підприємства.

Кнезалеж = ДВК / ВБ,

де ВБ — валюта балансу;

ДВК — джерело власних коштів.

Якщо Кнєзалєж > 0,5, то ризик буде мінімальним.

Коефіцієнт фінансової стійкості (стабільності) по­казує питому вагу тих джерел фінансування, які підприєм­ство може використовувати у своїй діяльності тривалий час.

К    = ДВК+ДП

ВБ

де ДП — довгострокові пасиви.

Якщо коефіцієнт стабільності знаходиться в межах від 0,8 до 0,9, то ризику немає.