16.2. Показники ризику при аналізі фінансової діяльності підприємства

При аналізі фінансової діяльності підприємства потрібно спо­чатку виявити об'єктивні й суб'єктивні фактори і передумови ви­никнення конкретного виду ризику.

Далі розробляється методика дослідження ризику, що уза­гальнено складається з таких етапів:

Розгляд бухгалтерської звітності — обчислення необхідних для аналізу показників і порівняння їх із припустимими показни­ками.

Обґрунтування виправданості виявленого ризику. Якщо значення не входять у припустимі інтервали, з'ясовується, чи не є тут причиною специфіка діяльності фірми чи заплановані кроки керівництва.

Кількісна оцінка ризику (розрахункова).

Визначення припустимого рівня ризику.

Розробка конкретних заходів щодо керування ризиком, його зниження, обмеження, ліквідації або перешкоди ризику.

Показники ризику поділяються на відносні й абсолютні.

Абсолютні показники беруться безпосередньо зі статей звітності і виражаються подібними одиницями ви­міру (гривні, штуки і так далі).

Відносні знаходять шляхом розподілу відповідних ста­тей звітності і представляють у вигляді відсотків чи кое­фіцієнтів.

Абсолютні показники, у свою чергу, поділяються на результа­тивні і різницеві.

Результативні показники — це основні підсумкові по­казники діяльності підприємства.

Наприклад, обсяг продажів, сума активів і так далі.

Різницеві показники — показники, що розраховуються як різниця розрахункових величин.

Наприклад, прибуток чи чистий оборотний капітал (активи мінус зобов'язання).