ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 16.1. Напрямки аналізу

Фінансовий стан фірми — це комплексне поняття, що характеризується системою абсолютних і відносних пока­зників, та наявність, що відбиває розміщення і використан­ня ресурсів фірми.

Аналіз фінансового стану фірми містить у собі побудову ін­формаційної моделі діяльності фірми і її оцінку. Як вихідна ін­формація використовуються дані бухгалтерської звітності, зок­рема баланс і звіт про прибуток і збитки.

Міжнародний стандарт визначає такі основні напрямки ана­лізу:

Аналіз ліквідності і платоспроможності фірми. Це оцін­ка здатності фірми генерувати кошти в розмірах і в термі­ни, необхідні для визначення поточної платоспроможності фірми.

Аналіз структури і складу джерел фінансування — це оцін­ка структури капіталу з метою характеристики фінансового ризи­ку фірми, прогнозування потреби залучення капіталу.

Для такого аналізу повинна бути відбита повна сума витрат, умов погашення і відсотки, що нараховуються.

Аналіз оборотності обігових коштів — використовується при дослідженні ефективності діяльності підприємства з погляду терміновості одержання доходу від вкладених коштів.

Аналіз ефективності використання майна підприємства ви­користовується при оцінці ефективності капітальних вкладень фірми й оцінці характеру керування ресурсами.

Тут повинна бути розкрита інформація про склад і структуру звіту про прибутки і збитки, активів і зобов'язань з метою про­гнозування майбутніх доходів і витрат. Використання бухгалтер­ської звітності не зводиться тільки до розрахунку коефіцієнтів. Головне завдання — правильно інтерпретувати їх значення і ви­робити управлінське рішення (див. рис. 16.1).

Аналіз структури капіталу та джерел (аналіз фіксованої стійкості фірми)

Кнезалеж= ДВК / ВБ

ДВК + ДП


стаб


ВБ


 

Аналіз ліквідності і платоспроможності

КЛза, = ^ 0К = ПА - К0 Кпокр = ^   Кман =

Аналіз оборотності обігових коштів

К      = В - пдв К      = В - пдв           К      = В - ПДВ

коб.с.а = СЕРВБ   коб.п.а. = СЕРПА          коб.п.а. = ЄЕРДЗ

К         срв     К СРВ

СЕРВ3            СЕР ГП

Аналіз ефективності використання майна підприємства (аналіз ри­зику на основі прибутковості підприємства)

іІ^іІ юо рта -        іоо рінв -   П^       :

СЕРВБ            А    СЕРПА    інв    ДВКК + ДПК

Рв    -  Пр  і00 Р         - Др.

ГВКАП — угт-.ту     1ии      РЕАЛ.ПР0Д — „ ДВКК В

Рис. 16.1 Основні напрямки аналізу фінансового стану фірми