1.3. Сторони ризику і джерела його виникнення

Існують не тільки розбіжності в розумінні змісту поняття «ри­зик», а й різні погляду з приводу об'єктивної і суб'єктивної при­роди ризику. Розглядають 3 сторони ризику:

1. Суб'єктивна сторона (природа ризику) проявляється в то­му, що люди неоднаково сприймають ту саму величину економі­чного ризику через розходження психологічних, моральних, іде­ологічних принципів орієнтації, установок. Крім того, ризик пов'язаний з вибором певних альтернатив, розрахунком імовір­ностей їх результату.

Об'єктивна сторона проявляється в тому, що це поняття відображає реально існуючі явища, процеси, сторони діяльності, причому ризик існує незалежно від того, усвідомлюють люди йо­го наявність чи ні, враховують чи ігнорують його.

Суб'єктивно-об'єктивна сторона визначається тим, що ри­зик породжується процесами як суб'єктивного характеру, так і тими, що не залежать від волі чи свідомості людини.

А тепер, з огляду на вищезазначене, спробуємо перелічити ос­новні джерела ризику:

Спонтанність природних процесів і явищ, стихійні лиха.

Випадковість.

Наявність протиборствуючих тенденцій, зіткнення супереч­ливих інтересів (від воєн до конкуренції між партнерами).

Імовірнісний характер науково-технічного прогресу.

Неповнота і невірогідність інформації про об'єкт, явище.

Обмеженість і недостатність ресурсів.

Неможливість однозначного пізнання об'єкта.

Відносна обмеженість свідомої діяльності людини, розбіж­ності в соціально-психологічних установках, оцінках, стереоти­пах поведінки.

Незбалансованість основних компонентів господарського ме­ханізму.