1.2. Основні риси ризику

Ризику властивий ряд рис, які сприяють розумінню його зміс­ту. Можна виділити такі основні риси ризику:

суперечливість;

альтернативність;

невизначеність.

Суперечливість як риса ризику проявляється по-різному. З од­ного боку, ризик орієнтований на одержання певних результатів неординарними, новими способами в умовах невизначеності і си­туації неминучого вибору. Тим самим він дозволяє переборювати консерватизм, психологічні бар'єри, які перешкоджають запро­вадженню нових, перспективних видів діяльності. Це, у свою чергу, сприяє здійсненню різних ініціатив, новаторських ідей, соціальних експериментів, спрямованих на досягнення успіху.

З другого боку, можлива ситуація, коли підприємець у ситу­ації невизначеності ринкового середовища прийматиме альтер­нативні рішення без урахування об'єктивних закономірностей розвитку подій та явищ. У такому разі ризик веде до авантюри­зму, суб'єктивізму, а в результаті до гальмування соціального прогресу.

Крім того, суперечлива природа ризику проявляється в зітк­ненні об'єктивно існуючих ризикованих дій з їх суб'єктивною оцінкою. Так, людина, не схильна до авантюрних, ризикованих кроків, може вважати ті чи інші дії ризикованими, а іншими лю­дьми вони можуть розцінюватися як обережні, позбавлені будь-якого ризику. Але ж авантюра, що завершується успіхом, є ви­щим досягненням у гармонійному поєднанні факторів, які приве­ли до перемоги «по лезу бритви». Але в такому разі ці дії сприй­маються вже не як авантюра, а як уміло прорахований ризик.

Така властивість ризику, як альтернативність, пов'язана з тим, що часто виникає необхідність вибору з декількох можливих варіантів рішень. Відсутність можливості вибору знімає розмову про ризик. Там, де немає вибору, не виникає ризикованої ситуації і, отже, не буде ризику. Альтернативність має різний ступінь складності і вимірюється різними способами. Якщо в простих си­туаціях вибір здійснюється, як правило, на підставі минулого до­свіду й інтуїції, то в складних ситуаціях необхідно додатково ви­користовувати спеціальні методи і методики.

Існування ризику безпосередньо пов'язане з невизначеністю, яка неоднорідна за формою прояву і змістом. Детальніше на цій рисі ризику ми зупинялися раніше, при вивченні ситуації ризику і ситуації невизначеності. Ризик є одним зі способів «зняття» не­визначеності. Причому слід не тільки знайти способи, які дозво­ляють цілком позбутися впливу факторів невизначеності (що практично неможливо), а й робити облік ризиків з метою вибору раціональних рішень.