10.4. Очікувана цінність точної інформації

Припустимо, що консультаційна фірма за певну плату готова надати інформацію про фактичну ситуацію на ринку в той мо­мент, коли керівництву компанії слід прийняти рішення про ма­сштаб виробництва.

Прийняття пропозиції залежить від співвідношення між очі­куваною цінністю (результативністю) точної інформації і вели­чиною плати, яку вимагали за додаткову (справжню) інформацію, завдяки чому може бути відкоректоване прийняття рішення, тоб­то первісна дія може бути змінена.

Очікувана цінність точної інформації про фактич­ний стан ринку дорівнює різниці між очікуваною грошовою оцінкою при наявності точної інформації і максимальною очікуваною грошовою оцінкою при відсутності точної ін­формації.

Розрахуємо очікувану цінність точної інформації для прикла­ду, у якому додаткове обстеження кон'юнктури ринку не прово­диться. При відсутності точної інформації, як уже було показано вище, максимальна очікувана грошова оцінка дорівнює (ОГО):

ОГО1 = 0,5 • 100 000 - 0,5 • 20 000 = 40 000 у од

Якщо точна інформація про істинний стан ринку буде сприят­ливою (ОГО = 200 000 у од (див. табл. 10.1), приймається рішення будувати велике виробництво. Якщо несприятливою, то найбільш доцільне рішення — продаж патенту (ОГО = 10 000 у од).

З огляду на те, що імовірності сприятливої і несприятливої си­туацій дорівнюють 0,5, значення ОГОт.і (ОГО точної інформації) визначається виразом:

ОГОт.і = 0,5 • 200 000 +0,5 • 10 000 = 105 000 у од

Тоді очікувана цінність точної інформації дорівнює:

ОЦо.ц = ОГОт.і - ОГО1 = 105 000 - 40 000 =65 000 у од

Значення ОЦтзв показує, яку максимальну ціну змушено буде заплатити компанія за точну інформацію про істинний стан рин­ку в той момент, коли їй це необхідно.

Отже, метод експертних оцінок доцільний при визначенні ймовірності настання ризикових подій, оцінки величини втрат і ймовірності попадання втрат у визначений інтервал.


А метод оцінки ризику за допомогою дерева рішень припускає графічне зображення варіантів рішень, які можуть бути прийняті. По галузях дерева співвідносяться суб'єктивні й об'єктивні оцін­ки можливих подій. Просуваючись уздовж побудованих гілок, використовуючи спеціальні методики розрахунку ймовірностей, оцінюють різні шляхи і вибирають з них найменш ризиковані. Слід зазначити, що даний метод має ряд істотних недоліків:

цей метод досить трудомісткий;

у дереві рішень враховуються тільки ті дії, які має намір зробити підприємець, і тільки ті наслідки, що, на його погляд, мають місце, при цьому не враховуються багатофакторність сис­теми і вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємни­цької фірми.

До переваг можна віднести те, що за допомогою цього методу можна оцінити різні шляхи і вибрати найменш ризикований.


11