9.5. Метод Дельфі

Цей метод можна віднести до різновиду закритих групових опитувань. Він характеризується анонімністю висновків членів експертної групи і керованим зворотним зв'язком. Метод перед­бачає проведення декількох турів опитувань. Під час кожного ту­ру експерти повідомляють свою думку і дають оцінку досліджу­ваним явищам.

При цьому визначаються кількісні оцінки основних вартостей того чи іншого виду набору шляхом «зважування» кожного з них за бальною системою в такому порядку:

певне число експертів приступає до кількісної оцінки якісної значимості кожної з вартостей, оцінка здійснюється за 4-бальною системою;

після першого туру опитування експертів обчислю­ється узагальнений коефіцієнт значимості у'-ї вартості за фор­мулою:

У=1

п

де <2у — кількісна оцінка значимості у'-го показника, виставлена /'-тим експертом після першого туру опитування; п — число експертів;

кожного експерта інформують про значення <2у і <2у за ре­зультатами першого туру з необхідною мотивацією;

у другому турі експертного опитування експерти визнача­ють О,1/ (з відповідними обґрунтуваннями й уточненнями;

за формулою, аналогічною першій, встановлюються оста­точні коефіцієнти «вагомості» будь-якого у'-го показника ((:


а,


1 =2=1

п


 

які й слід використовувати в рейтингу купівельного попиту.

Можливий і третій тур експертного опитування. Збіг думок експертів у рейтингових оцінках з кожним туром, як правило, стає більш тісним, що підвищує єдність балів з будь-якого по­казника. Отже, «ваги» вартостей товару стають більш визначе­ними.

При обробці інформації, отриманої від експерта, всі оцінки розташовують у порядку їхнього спаду, а потім визначають меді­ану (М), квартілі ((і, (2), що розбивають шкалу на 4 частини (див. рис. 9.2).


МІ       1          1          1          1 Ит

Рис. 9.2. Шкала оцінок методу Дельфі

Експертів, чиї оцінки попадають у крайні інтервали, просять анонімно обґрунтувати свою думку з приводу чи призначення оцінок. З їхнім обґрунтуванням знайомлять інших експертів. Експерти уточнюють свою оцінку і в другому турі знову запов­нюють анкету з оцінками.

Таким чином, через кілька турів розбіжність в оцінках стане незначною. Потім фіксуються розбіжні точки зору і приймається рішення. Цей метод доцільний при визначенні ймовірності на­стання ризикових подій, оцінки величини втрат й імовірності по­падання втрат у визначений інтервал. 1.