9.4. Вибір товару оптимальної якості за допомогою методу експертних оцінок

Розглянемо приклад

Якщо при виборі виду товару виникає питання про те, яке по­єднання вартостей товару найбільш раціональне для максималь­ного підвищення конкурентоспроможності предмета реалізації, можна використовувати двочастковий граф, вершини якого роз­падаються на дві великі множини Р (набір ручок) і М (варотість ручок). Наприклад, вивчимо рейтинг купівельного попиту на кулькові ручки видів А, Б, В, Г, Д (див. рис. 9.1).

Кожній вершині з великої множини Р відповідає визначений вид набору кулькових ручок, з'єднаний ребрами графа з верши­нами великої множини М, кожне з яких відповідає певним варто­стям того чи іншого виду.

Проаналізувавши купівельний попит за допомогою викорис­товуваних у маркетингу анкетної чи опитувальної форм вивчення мотивації покупця при здійсненні покупки, проведемо ранжиров­ку вартостей товару за ступенем їхніх потреб для покупців.

Дані ранжировки (бали) за результатами експертних оцінок мають такий вигляд (див. табл. 9.3).


Наявність автоматичного перемикання кольорів

Невисока ціна           Наявність в наборі олівців

Вироблено у Україні
ГД

Рис. 9.1. Співвідношення видів і вартотей набору кулькових ручок

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

Кількісну оцінку вартостей у спрощеному варіанті можна та­кож здійснювати на основі даних досвідчених фахівців, що пра­цюють у безпосередньому зв'язку з покупцями, за допомогою методу експертних оцінок «Дельфі». Він характеризується трьо­ма особливостями:

анонімністю;

використанням результатів попереднього туру опитування;

застосуванням статистичних методів для обробки результа­тів групових відповідей.

У ході проведення процедур «Дельфі» члени експертної групи не знають один одного і не спілкуються між собою. Метод реалі­зується шляхом опитування групи фахівців за допомогою запов­нення спеціальних анкет.

Виходячи з даних побудованого графа (рис. 9.1) і наведеної ранжировки, визначимо рейтинг купівельного попиту по кожній класифікації за сумою всіх вартостей:

А = 4 + 3 + 4 + 3 = 14

Б = 4 + 4 + 3 + 2 + 2 = 15

В = 4 + 3 + 4 + 4 + 2 + 3 = 20

Г = 4 + 4 + 4 + 1 + 2 + 2 = 17

Д = 4 + 4 + 4 + 4 = 16

Для оптових закупівель оптимальним виявився набір куль­кових ручок виду В. При цьому кожен вид може поєднувати в собі кілька різновидів наборів, який вибирає підприємець. На­бори, рейтинг яких невисокий, не слід виключати з асортимен­ту. Необхідно лише зменшити їхню питому вагу в структурі товару відповідно до рівня споживчого попиту на ці різновиди, оскільки і на цей товар можуть знайтися покупці. І хоча кіль­кість цих споживачів буде менша, але і їхній попит вимагає свого задоволення, а отже, буде джерелом додаткових доходів. Від цих доходів підприємцю варто відмовитися лише у разі недостатньої їхньої рентабельності щодо пов'язаних з ними за­трат.