Частина, 1 ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ  ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ  1.1. Сутність ризику і його функції

Корені терміна «ризик» слід шукати в грецьких словах гіс^ікоп, гіска — стрімчак, скеля. Італійською мовою ітако означає «не­безпека, загроза»; французькою і^сіое — буквально «об'їжджати стрімчак, скелю». У словнику Вебстера «ризик» визначається, як «небезпека, можливість збитку чи втрат». У словнику Ожегова «ризик» визначається як «можливість небезпеки» чи, як «дія на­вмання в надії на щасливий результат».

Існуюча література характеризується неоднозначністю в трак­туванні рис, властивостей і елементів ризику, у розумінні його змі­сту, співвідношення об'єктивних і суб'єктивних сторін. Розмаї­тість думок про сутність ризику пояснюється, зокрема, багато-аспектністю цього явища, практично повним його ігноруванням в існуючому господарському законодавстві, недостатнім викорис­танням у реальній економічній практиці й управлінській діяльності.

По суті ризиків дотепер не склалося однозначного тлумачен­ня. Це пояснюється складністю даного явища і його недостатнім теоретичним вивченням. Спробуємо позначити загальнотеорети­чне поняття «ризику» через призму його можливих сутнісних ха­рактеристик:

можливість відхилення від передбачуваної мети, заради якої здійснюється вибрана альтернатива;

імовірність досягнення бажаного результату;

відсутність впевненості в досягненні поставленої мети;

можливість матеріальних, моральних та інших втрат, пов'яза­них з вибраною в умовах невизначеності альтернативою.

В економічній літературі виділяють такі функції ризику:

Інноваційна.

Регулятивна (управлінська) — має суперечливий характер і виступає в 2-х формах: а) конструктивна; б) деструктивна.

Захисна.

Аналітична — передбачає можливість вибору з декількох альтернатив.

Інноваційну функцію ризик виконує, стимулюючи пошук не­традиційних розв'язань проблем, які стоять перед підприємцем.

Регулятивна функція має суперечливий характер і виступає у двох формах: конструктивній і деструктивній.

Конструктивна форма полягає в тому, що здатність ризику­вати — один зі шляхів успішної діяльності підприємця. Однак якщо рішення приймається в умовах неповної інформації, ризик може виступати як дестабілізуючий фактор (деструктивна форма).

Захисна функція ризику виявляється в тому, що якщо для під­приємця ризик — природний стан, то нормальним повинно бути і терпиме ставлення до невдач.

Аналітична функція пов'язана з тим, що, аналізуючи всі мож­ливі альтернативи, підприємець прагне вибирати найбільш рен­табельні і найменш ризиковані рішення.

Розглядаючи функції підприємницького ризику, слід ще раз підкреслити, що, незважаючи на значний потенціал втрат, який несе в собі ризик, він є джерелом можливого прибутку. Тому за­вдання підприємця — не відмова від ризику, а вибір рішень, пов'язаних з ризиком на основі об'єктивних критеріїв.