МЕТОДИ СУБ'ЄКТИВНИХ ОЦІНОК ПРИ ВИМІРЮВАННІ РИЗИКУ 9.1. Методи експертних оцінок

Коли неможливий статистичний підхід до оцінки ризику, за­стосовують методи, що використовують результати досвіду й ін­туїцію, тобто евристичні методи чи методи експертних оцінок. Особливістю евристичних методів є відсутність строгих матема­тичних побудов і доказів оптимальності одержуваного результа­ту. Для одержання кількісних оцінок використовується людина, як вимірювальний прилад.

Прикладом традиційних евристичних методів є різні консилі­уми, експертизи, наради і т. д. Експертний метод може бути реа­лізований шляхом обробки думок окремих досвідчених підпри­ємців і фахівців. Бажано, щоб фахівці супроводжували свою думку даними про ймовірність виникнення різних величин утрат. Можна обмежитися оцінками ймовірностей припустимого і кри­тичного ризику або оцінити ймовірність втрат у даному виді під­приємницької діяльності.


Кожному експерту надається перелік можливих ризиків і про­понується оцінити ймовірність їхнього настання, користуючись шкалою оцінок. Наприклад, можлива така шкала (див. табл. 9.1):

Потім результати оцінок перевіряють на несуперечність за та­ким правилом: припустима різниця між оцінками двох експертів з будь-якого виду ризику не повинна перевищувати 50:

тах |я, - Ьі\ < 50,

де а і Ь — вектори оцінок кожного з двох експертів; і — вид оцінюваного ризику.

Наприклад, якщо три експерти (A, B, C) дали такі висновки по одному з ризиків:

А — 25, В — 25, С — 50. max |А - В| =| 25 - 25 | = 0 < 50 max |А - С| =| 25 - 50 | = 25 < 50 max |С - В| =| 50 - 25 | = 25 < 50

Результати несуперечливі, ризик відносять до припустимого, проект можна прийняти.