8.5. Крива розподілу ймовірності одержання прибутку

Найбільш повне уявлення про ризик дає крива розподілу ймо­вірності втрат. Це графічне зображення залежності ймовірності втрат від їхнього рівня, що показує, наскільки ймовірне виник­нення тих чи інших утрат. Щоб установити вид типової кривої розподілу ймовірності втрат, розглянемо прибуток як випадкову величину і побудуємо криву розподілу ймовірностей одержання визначеного рівня прибутку (див. рис. 8.4).При побудові кривої розподілу ймовірності одержання прибу­тку врахуємо такі припущення:

Найбільш імовірне одержання прибутку дорівнює його роз­рахунковій величині (ПРр). Імовірність (Вр) одержання такого прибутку максимальна, відповідно значення ПРр можна вважати математичним очікуванням прибутку. Імовірність одержання прибутку більшого чи меншого у порівнянні з розрахунковим тим нижча, чим більше цей прибуток відрізняється від розрахун­кового. Тобто значення ймовірностей одержання прибутку моно­тонно спадають.

Утратами прибутку (ЛПР) вважається його зменшення в по­рівнянні з розрахунковою величиною: ЛПР = ПРр - ПР1.

Імовірність дуже великих (теоретично нескінченних) утрат практично дорівнює нулю, оскільки утрати свідомо мають верх­ню межу (крім утрат, які неможливо оцінити кількісно). Звичай­но, прийняті припущення певною мірою спірні, тому що їх дійс­но можуть не дотримуватися для усіх видів ризику. Але в цілому вони правильно відбивають загальні закономірності зміни під­приємницького ризику і базуються на гіпотезі, що прибуток як випадкова величина підлягає нормальному чи близькому до нор­мального закону розподілу.