8.4. Зони ризику

 

Крива переваг часто обмежується зонами ризику (рис. 8.3).

Безризикова зона — зона, у якій утрати не очікуються або спостерігається перевищення прибутку.

Зона припустимого ризику — ділянка, у межах якої да­ний вид підприємницької діяльності зберігає свою доцільність; утрати мають місце, але менші очікуваного прибутку.

Зона критичного ризику — ділянка, що характеризу­ється можливістю втрат, які перевищують величину очі­куваного прибутку аж до величини повного розрахункового виторгу, що представляє суму витрат і прибутку.

Зона катастрофічного ризику — ділянка утрат, що перевершує критичний рівень і в максимумі може досягати величини, рівної майновому стану підприємства.

Катастрофічний ризик здатний привести до банк­рутства підприємства, його закриття і розпродажу майна.

До категорії катастрофічного ризику поза залежністю від май­нових і грошових збитків відносять ризик, пов'язаний із прямою небезпекою для життя людей чи загрозою виникнення екологіч­ної катастрофи.

Повторимо ще раз.

Утрати, величина яких не перевищує розрахункового прибутку від підприємницької операції, будемо називати припустимими. Як­що найбільш імовірний такий рівень утрат, то і ризик можна вважа­ти припустимим. У цьому випадку максимально, що може втрати­ти підприємець, це частину прибутку чи весь прибуток. Тобто він ризикує не одержати прибутку чи одержати його лише частково. Але оскільки витрати виробництва і оборотність коштів підпри­ємець відшкодовує, то існує лише небезпека, що операція пройде вхолосту, не принесе очікуваного доходу, який перевищує витрати.

Утрати, величина яких більша розрахункового прибутку, нале­жать до розряду критичних. Такі утрати доведеться відшкодову­вати з кишені підприємця. Тобто він утрачає не тільки прибуток, а й не може відшкодувати витрат. Наприклад, підприємець планував виручити за свій товар 50 тисяч гривень при витратах, що дорів­нюють 30 тисячам гривень, сподіваючись одержати при цьому ще 20 тисяч гривень валового прибутку. Але половина товару випад­ково загинула, і виторг склав тільки 25 тисяч гривень при тих же витратах. Тоді 5 тисяч гривень підприємцю доведеться брати на свій кошт, а про прибуток узагалі говорити нічого. Тому ризик утратити суму, що перевищує прибуток, і називається критичним.

Ще більш небезпечний катастрофічний ризик, при якому підприємець ризикує, що втрати перевищать його грошові мож­ливості, майновий стан. Таких утрат він просто не здатний від­шкодувати і тому розориться. Отже, імовірність катастрофічних утрат повинна бути гранично низькою, близькою до нуля. Інакше не варто починати справу.