8.2. Ризик і втрати

При розрахунку підприємницького ризику потрібно розрізня­ти поняття: витрата, збитки, втрати.

Будь-яка підприємницька діяльність пов'язана з витратами на реалізацію проекту, тоді як збитки мають місце при несприят­ливому збігу обставин, прорахунках і являють собою додаткові витрати понад намічені.

Втрати — зниження прибутку, доходу в порівнянні з очі­куваними величинами.

Саме величина таких втрат і характеризує ступінь ризику. Ви­ди втрат: матеріальні, фінансові, трудові, втрати часу, спеціальні види втрат.

Втрати обчислюються у вартісному вираженні і їх можна роз­рахувати за формулою:

ЛП = £ЛПг Т

і=1

ЛП — сума втрат (загальна величина).

ЛПі — втрати і-го виду: де ЛПі = Піфакт - Піплан 2 — вартість одиниці ресурсів (втрат).

Одна і та ж випадкова подія може викликати збільшення ви­трат одного з видів ресурсів і економію інших видів.