Потім для комплексної якісної оцінки ризиків можна викорис­товувати методику, вживану при проведенні аудиторських пере­вірок, а саме: оцінку ризиків по контрольних точках фінансово-господарської діяльності підприємств. При цьому оцінюватися будуть тільки ті ризики, які присутні при здійсненні конкретної операції алгоритму ухвалення рішення.

Для кожного зафіксованого ризику складається таблиця оцін­ки ризику на основі даних, одержаних із статистичних, наукових, періодичних джерел, а також на основі особистого досвіду керів­ників. Дані таблиці оцінки ризику складаються так, щоб якнай­повніше визначити визначальні чинники ризику. При використо­вуванні цього підходу досягається висока оперативність якісної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. Про­блема суб'єктивності при оцінці може бути усунена застосуван­ням методу Дельфі (він буде розглянутий пізніше). Як ілюстрація пропонується частина таблиці оцінки організаційного ризику, за­повненої для деякого гіпотетичного підприємства (табл. 7.4).


У складених таблицях вибираються значення, найближче від­повідні поставленим питанням. У ряді випадків пропонується са­мостійно визначати значення ризику за десятибальною шкалою. Після вибору значення ризику при його рівні, що перевищує 0,8, у відповідній графі робиться довільна мітка (+). Завершальним етапом заповнення граф таблиці є проставляння значення якості інформації, на основі якої ухвалювалося рішення. В кінці таблиці підводиться підсумкова кількісна оцінка як середньоарифметич­не значення всіх показників складових ризику.