КОМПЛЕКСНА ЯКІСНА ОЦІНКА РИЗИКІВ 7.1. Оцінка якості інформації

Дослідники ризиків часто не надають належної уваги оцінці якості інформації, за допомогою якої вони оцінюють ризик.

Вимоги, що пред'являються до якості інформації, повинні бу­ти такими:

достовірність (коректність) інформації — міра наближеності інформації до першоджерела або точність передачі інформації;

об'єктивність інформації — міра віддзеркалення інформа­цією реальності;

однозначність;

порядок інформації — кількість передавальних ланок між першоджерелом і кінцевим користувачем;

повнота інформації — віддзеркалення вичерпного характе­ру відповідності одержаних відомостей цілям збору;

рельовантність — ступінь наближення інформації до істоти питання або ступінь відповідності інформації поставленому за­вданню;

актуальність інформації (значущість) — важливість інфор­мації для оцінки ризику;

вартість інформації.

Джерелами і методами отримання інформації є такі:

документована інформація — найцінніший вид отримання інформації;

преса і друкарські видання — традиційно найбільш ємкий і широко використовуваний метод отримання інформації;

дані операторів партнерів;

використовування непрямих ознак. Жоден процес не проті­кає у вакуумі, у відриві від оточення. Це приводить до того, що завжди його супроводжуватимуть деякі самостійні процеси, про­яви яких можна знайти;

агентурні методи — платне систематичне виконання люди­ною завдань у ваших інтересах.

При оцінці ризику слід спочатку встановити взаємозв'язок між ризиком і якістю інформації, по якій йде його оцінка. У нео­класичній теорії ризику мовиться, що вірогідність ризику ухва­лення неякісного (збиткового) рішення залежить від якості і об­сягу використовуваної інформації. Згідно з даною теорією, за на­явності декількох варіантів ухвалення рішення (при рівній при­бутковості) вибирається таке рішення, при якому вірогідність ри­зику (коливання) якнайменша. За наявності декількох варіантів з однаковим прибутком вибирається таке рішення, яке засноване на якіснішій інформації.

Велика вірогідність виникнення ризику відповідає мінімуму якісної інформації. Для оцінки якості інформації можна викорис­товувати табл. 7.1.


Таблиця 7.1

Дана таблиця дозволяє проаналізувати будь-яку інформацію і наочно переконатися в її якості. Номери 1—10 (зверху таблиці) позначають якість інформації: чим інформація якісніша, тим ви­щий номер їй привласнюється. Результатом аналізу може служи­ти середньоарифметичне значення якості інформації.