6.12. Ризики, пов'язані з видом комерційного банку

Існують ризики, що пов'язані з видом комерційного банку. Ба­нки і банківські установи можуть бути державними і приватними, які, у свою чергу, поділяються на кооперативні і комерційні.

Існують три типи комерційних банків:

спеціалізовані;

галузеві;

універсальні.

У кожному з них присутні усі види ризиків, але імовірність частоти їх виникнення і специфіка залежать від типу самої бан­ківської установи.

Універсальні комерційні банки займаються практично усіма видами банківських послуг (кредитними, розрахунковими, фі­нансовими). Крім того, останнім часом вони все активніше здійс­нюють нетрадиційні операції, такі як операції з різними видами цінних паперів, лізинг, факторинг, кліринг й ін.

Спеціалізовані комерційні банки орієнтують свою діяльність на надання в основному якихось конкретних послуг, тобто на чітко ви­ражену товарну орієнтацію. Наприклад, інноваційні, інвестиційні, ощадно-позичкові, іпотечні, депозитні, клірингові та інші банки.

Інші банки спеціалізуються на обслуговуванні визначених кате­горій клієнтів за галузевою (сільськогосподарські, промислові, буді­вельні, наприклад Агропромбанк, Промбудбанк) чи функціональною (біржові, страхові, трастові, кооперативні, комунальні) ознаками.

І нарешті, існує ринкова орієнтація діяльності спеціалізованих комерційних банків, тобто вони можуть бути регіональними, між­регіональними, транснаціональними. Рівень і вид внутрішніх ри­зиків, з якими зіштовхуються різні види комерційних банків, в ос­новному залежать від специфіки їхньої діяльності. У спеціалізо­ваних комерційних банках, наприклад інноваційних, переважають ризики, пов'язані з кредитуванням нових технологій. Відповідно до результатів вибіркового статистичного аналізу найбільшим ри­зиком є введення в експлуатацію технологічної новинки без квалі­фікованої попередньої оцінки її потенційної ефективності. Разом з тим багато інвестиційних банків мають, наприклад, більш низький рівень портфельних ризиків, тому що вони мають можливість пропонувати своїм клієнтам різноманітні послуги по керуванню кредитними портфелями цінних паперів. З метою зниження рівня таких ризиків не тільки самі банки, а й їх доброзичливі і шукані контактні аудиторії повинні проводити активну маркетингову дія­льність по виявленню реальної і потенційної місткості ринку, реа­льного і потенційного попиту на конкретну банківську послугу.