6.10. Портфельний ризик

Портфельний ризик полягає в імовірності втрати по окремих видах цінних паперів, а також по всій категорії по­зичок.

Портфельні ризики показують вплив різних макро- і мікро-економічних факторів на активи підприємця чи інвестора.

«Портфель» — це сукупність цінних паперів, які є в інвестора. Портфель активів може складатися з акцій і облігацій підпри­ємств, державних цінних паперів, термінових зобов'язань, кош­тів, страхових полісів, нерухомості й т. д. Окремі фактори ризику можуть впливати на різні види активів. Шляхом складання порт­феля з різних активів за визначеною технологією можна істотно зменшити його ризикованість і збільшити прибутковість.

Портфельні ризики поділяються на фінансові, ризики ліквід­ності, систематичні і несистематичні.

Фінансові ризики можуть бути визначені в такий спосіб: чим більше позичених коштів мають банки, акціонерні товариства, підприємства, у тому числі і спільні банки, тим вище ризик для їхніх акціонерів, засновників. У той же час позичені кошти є ва­жливим і вигідним джерелом фінансування, тому що найчастіше обходяться дешевше, ніж випуск і продаж додаткових тиражів цінних паперів.

Відповідно до прийнятих норм для позичальників співвідно­шення між власними і позиченими коштами (коефіцієнт заборго­ваності) коливається в рамках 0,2—0,3.

Цей ризик тісно пов'язаний з ризиком важеля, що зале­жить від співвідношення вкладеного капіталу в цінні папери з фіксованим рівнем доходу, з нефіксованим рівнем доходу й обсягом всього основного й оборотного капіталу банку.

Рівень цього ризику виміряються за допомогою такої фор­мули:

КОЕ = КОА • ЕМ,

де КОЕ — рівень ефективності використання акціонерного капі­талу;

КОА — віддача активів, тобто рівень ефективності викорис­тання всіх засобів банку;

ЕМ — коефіцієнт власності банку.

Ризиком ліквідності називається проблема недоста­тності готівкових і залучених коштів для того, щоб за­безпечити повернення депозитів, видачу кредитів і т.д.

Системний ризик пов'язаний зі зміною цін на акції, їх­ньою прибутковістю, поточним і очікуваним відсотком по облігаціях, очікуваними розмірами дивіденду і додатковим прибутком, викликаними загальноринковими коливаннями.

Він поєднує:

ризик зміни процентних ставок;

ризик інфляції;

ризик зміни загальноринкових цін.

Несистемний ризик не залежить від стану ринку і є специфікою конкретного підприємства, банку.

Він може бути:

галузевий;

фінансовий.

Основними факторами, що впливають на рівень несистемного портфельного ризику, є наявність альтернативних сфер вкладен­ня фінансових ресурсів, кон'юнктура товарних і фондових ринків та інші. Сукупність системних і несистемних портфельних ризи­ків називають ризиком інвестицій.