ПЕРЕДМОВА

При підготовці перспективних фахівців, які здатні орієнтува­тися в сучасній розгалуженій системі економічних відносин і можуть чітко організувати виробничо-економічний процес як стратегічно, так і на конкретно взятій вузькій ділянці, необхідно озброїти їх апаратом математичного перетворення будь-якого конкретного завдання в математичну модель. Бо, як підтверджує досвід найбільш розвинутих економік світу, для досягнення мак­симального економічного ефекту усі ланки економічного ланцю­жка (який в остаточному підсумку приносить максимальний при­буток), повинні бути максимально узгоджені між собою.

У зв'язку з цим перед студентами постає завдання щодо ово­лодіння мистецтвом керування ризиком у невизначеній госпо­дарській ситуації. Важливо навчити їх, як, знаючи методи, при­йоми і способи вирішення тих чи інших господарських ситуацій, домогтися відчутного успіху. Адже в умовах невизначеності для одержання економічного прибутку підприємець повинен вміти свідомо піти на прийняття ризикового рішення. Грамотний кері­вник повинен знати, що треба не уникати неминучого ризику, а уміти відчувати ризик, оцінювати його ступінь і не переходити за допустимі межі. Тому значну увагу слід надавати вивченню ос­новних методів керування ризиком, знаходженню шляхів і мето­дів мінімізації ризиків.

Запропонований навчальний посібник «Моделювання еконо­мічних ризиків і ризикових ситуацій» розроблений для методич­ної підтримки навчального процесу вищих навчальних закладах.

Він дозволить підвищити ефективність засвоєння матеріалу в процесі навчання, а також надасть можливість для самостійного вивчення матеріалу.

У книзі розглядається поведінка підприємця в ситуації неви­значеності і ризику. Розкрито поняття ризику, розглянуті джерела виникнення ризиків, сутність ризику і його функції. Наведена на­уково обгрунтована класифікація ризиків, яка дозволяє чітко ви-


значити місце кожного ризику в їх загальній системі. Читач оде­ржить можливість вивчити імовірнісні методи оцінки ризиків та теорію ігор. Навчиться застосовувати суб'єктивні й об'єктивні методи оцінки ризиків для вибору оптимальних рішень з наявних альтернатив. Вивчить прийоми керування ризиком.

Звичайно ж, у книзі немає готових рецептів, адже життєві си­туації відзначаються величезною різноманітністю. Однак ми пропонуємо читачеві освоїти сучасні методи в прийнятті ризико­ваних рішень, щоб потім застосовувати їх у реальному житті.

Помічено, що в процесі навчання в студентів виникають труд­нощі щодо приведення запропонованої економічної ситуації до адекватної математичної моделі, а також у застосуванні для її ви­рішення прийнятного математичного апарата. У запропоновано­му підручнику ця проблема вирішується за допомогою демон­страції розв'язання основних типів задач з вищевикладеного матеріалу і тренажерів для розв'язання задач.

Крім того, у підручнику передбачено закріплення отриманих знань і перевірка успішності опанування матеріалу з кожної теми за допомогою засобів самоконтролю (тестів) і практикуму.

Так само передбачено можливість швидкого пошуку інформа­ції в підручнику за допомогою глосарію.

Оскільки важливе значення для ефективного засвоєння мате­ріалу мають наочні матеріали, то підручник оснащений графіч­ною ілюстративною інформацією.

Таким чином, цей підручник може стати невід'ємною части­ною навчального процесу і дозволить озброїти знаннями основ­них методів керування ризиками і шляхів їх зниження студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів стаціо­нарної і заочної форм навчання, слухачів шкіл бізнесу, підприєм­ців, керівників підприємств (організацій), менеджерів, фахівців страхових і кредитних організацій.

Мета запропонованого курсу — показати, що підприємцю не обов'язково рухатися наосліп, використовуючи тільки свій досвід та інтуїцію. Його робота буде набагато ефективнішою, якщо він застосує методику і математичний апарат для якісної оцінки ри­зику на практиці. Це не панацея, а лише універсальний інстру­мент, що дозволить знизити можливість помилок при прийнятті управлінських рішень.

І якщо Ви хочете бути успішними підприємцями, не нехтуйте отриманими знаннями.

Автор