6.4. Валютний банківський ризик

Поняття валютного ризику було розглянуто раніше, однак да­вайте тепер подивимося на нього з боку банківського працівника.

Валютний ризик, чи ризик курсових утрат, являє со­бою можливість грошових утрат у результаті коливань валютних курсів.

Він пов'язаний з інтернаціоналізацією ринку банківських опе­рацій, створенням транснаціональних (спільних) підприємств і банківських установ, диверсифікованістю їх діяльності.

Зі свого боку, валютні ризики структуруються в такий спосіб:

а)         комерційні, тобто пов'язані з небажанням чи неможливістю
боржника розрахуватися за своїми зобов'язаннями;

б)         конверсійні (наявні), тобто ризики валютних збитків по кон-
кретних операціях;

в)         трансляційні (бухгалтерські) ризики, що виникають при пе-
реоцінці активів і пасивів балансів і рахунка «Прибутки та збит-
ки» зарубіжних філій клієнтів, контрагентів;

г)         ризики форфейтування, що виникають, коли форфейтер
(часто ним є банк) бере на себе всі ризики експортера без права
регресу.