6.2. Класифікація банківських ризиків

Найбільш важливими елементами, покладеними в основу кла­сифікації банківських ризиків, є:

Сфера впливу чи виникнення банківського ризику;

Тип чи вид комерційного банку;

Склад клієнтів банку;

Метод розрахунку ризиків;

Ступінь банківського ризику;

Розподіл ризику в часі;

Характер обліку ризику;

Можливість керування банківськими ризиками;

Засоби керування банківськими ризиками.

Є кілька видів класифікацій ризиків, однак їх об'єднує те, що всі вони однозначно передбачають кредит і процентні ризики ос­новою для банків.

Класифікація № 1:

Кредитний ризик і невиконання позичальником зобов'язань;

Процентний (коливання ринкових ставок);

Ринковий (падіння курсу цінних паперів);

Валютний (коливання курсу валют).

До вартостей цієї класифікації слід віднести виділення більш проблемних зон банківських ризиків в ділянку активних операцій і обліку коливань ринкових ставок відсотків. Водночас вона ігно­рує пасивну і частину активних операцій банку, організаційні і зовнішні ризики.

Класифікація № 2:

Кредитний;

Ризик ліквідності;

Валютний;

Процентний;

Ризик платоспроможності.

Ця класифікація розширює коло враховуючих ризиків (ризики характеризують якість керування активами і пасивами банків, ор­ганізаційні ризики). Вона пов'язана з виділенням зон ризиків за видами банківських операцій, ризиками, зв'язаними з якістю ке­рування активами і пасивами банку.

Класифікація № 3:

Кредитний;

Процентний;

Проектний;

Валютний;

Галузевий;

Ризики невиконання протилежною стороною своїх зобов'я­зань;

Страховий;

8.         Ризик ліквідності.
Класифікація № 4 (див. рис. 6.1):

Балансовий;

Кредитний;

Ризик ліквідності;

Процентний;

Ризик структури капіталу;

Забалансовий:

по фінансових гарантіях;

по фінансових послугах чи послугах з торгівлі фінансовими інструментами (наприклад, акредитивом, опціоном);

по інвестиційній діяльності;

Ризики фінансових послуг:

операційні;

технологічні;

ризики інновацій;

стратегічні.

Зовнішні:

макроекономічні;

конкурентні;

законодавчі.

Балансовий ризик     Кредитний ризик      Ризик ліквідності

Банківські ризики


Ризик структури капіталу

Ризик фінансових послуг

Процентний ризикопераційні       технологічні       інноваційні стратегічні

Рис. 6.1. Класифікація банківських ризиків № 4

До вартостей цієї класифікації можна віднести виділення нових джерел ризиків і розширення переліку видів зовнішніх ризиків. Можна класифікувати ризики за ступенем банківського ризику. Ступінь банківського ризику визначається трьома поняттями:

Повний;

Помірний;

Низький.

Загальна класифікація банківських ризиків подана на рис. 6.2.

Поєний ризик припускає втрати банку, рівні банківським вкладенням в операції. Наприклад, сумнівний чи загублений кре­дит володіє повним 100%-м ризиком. Банк прибутку не одержує і знаходиться в зоні неприпустимого чи критичного ризику.


Економічні


Політичні


 

 

 

 

 

 

 

 


Подпись: ЛізингПодпись: РесурснийПодпись: ФакторингРизик виду опе­рацій

 

 

 

 

 

Ризик диверсифікації

Кредитний

 

 

 

 

Р       • ф -

Портфельний

 

 

Ризик інфляції

 

 

Ризик ліквідності

Фінансовий

<-

 

 

 

Несистема-

Систематичний

 

 

 

 

тичний

Рис. 6.2. Загальна класифікація банківських ризиків

Помірний ризик (до 30 %) виникає при неповерненні невели­кої частини основного боргу чи відсотків за позичкою, при втраті лише частини суми за фінансовими та іншими операціями банку. Ризик знаходиться в зоні припустимого, банк дістане прибуток, що дозволяє покрити припустимі втрати і мати доходи.

Низький ризик — незначний ризик, що дозволяє банку не тільки покрити втрати, а й одержати високі доходи.

Ступінь банківського ризику характеризується ймовірністю події, що веде до втрати банком коштів за даною операцією. Вона виражається у відсотках чи визначених коефіцієнтах.