5.4. Методи страхування

Розрізняють такі методи пропорційного і непропорційного страхування (див. рис. 5.4).

Методи страхування


непропорційне страхування

пропорційне страхування


 


страхування за системою першого ризику

страхування граничних ризиків

страхування з франшизою


 

Рис. 5.4. Методи страхування

Пропорційне страхування

Відповідно до принципу пропорційного страхування, розмір відшкодування, яке страховик повинен сплатити страхувальнику при настанні страхового випадку, складає встановлену частку від загального збитку. При цьому розподіл збитку не залежить від розміру страхування.

Непропорційне страхування

При страхуванні за системою першого ризику (його також на­зивають страхуванням перших збитків) збиток, нанесений підпри­ємству в результаті настання страхового випадку, відшкодовується йому повністю тільки в межах страхової суми, вказаної в договорі.

Можлива протилежна ситуація, коли страхування здійснюєть­ся на випадок настання граничних збитків, тобто крупних збит­ків, що перевищують визначену, зафіксовану в договорі величи­ну. В даному випадку необхідно з особливою ретельністю під­ходити до вибору страхової компанії, оскільки її ресурсів має бу­ти достатньо для виконання взятих зобов'язань.

Страхування граничних збитків будується за тим же принци­пом, що і страхування з франшизою. Різниця полягає у тому, що франшиза розташовується у ділянці невеликих і середніх ризиків, тоді як страхування граничних збитків відбувається у ділянці крупних ризиків.

Страхування з франшизою призначене для виключення із страхового покриття збитків, що не перевищують певної порого-вої величини, яку і називають франшизою.