5.3. Види страхування

Страхові компанії пред'являють жорсткі вимоги до тих ризи­ків, які вони можуть прийняти на себе в рамках договору страху­вання.

Як правило, в кожному виді страхування є свої сталі набори ризиків, що приймаються на страхування.

Класифікація видів страхування може бути заснована на різних ознаках, що характеризують страхові ризики і умови їх передачі.

Відповідно до класифікації, прийнятої органами державного страхового нагляду, виділяють три основні групи або галузі — особисте, майнове страхування і страхування цивільної відпові­дальності (рис. 5.3).

Особисте страхування, де як об'єкти виступають життя, здо­ров'я і працездатність людини, поділяється на страхування жит­тя, страхування від нещасних випадків і медичне страхування. Рі­зні види страхування життя, такі як страхування ренти, пенсій, страхування на випадок навчання дитини у вищому навчальному закладі, називаються накопичувальними, оскільки забезпечують отримання всієї суми внеску плюс накопичені відсотки при на­станні встановленого в договорі терміну.

Види страхування


£


І


Особисте страхування

Майнове страхування

Страхування відповідальності


 


страхування життя

страхування від нещасних випадків

страхування засобів наземного, повітряного,

водного транспорту

страхування вантажів

автоцивільне страхування

страхування професійної відповідальності


 


медичне страхування

страхування майна

страхування небезпечних виробничих об'єктів


страхування фінансових ризиків

Рис. 5.3. Види страхування

Майнове страхування трактується як галузь страхування, в якій об'єктом захисту виступають різні види майна. Застрахова­ним може бути майно, що є власністю страхувальника, а також що знаходиться в його володінні, користуванні, розпорядженні. Страхувальниками при цьому можуть виступати не тільки влас­ники майна, але й інші юридичні і фізичні особи, які несуть від­повідальність за його збереження.

Страхування відповідальності — галузь страхування, де об'єк­том захисту є цивільна відповідальність страхувальника (застрахо­ваного) особи перед третіми особами, яким може бути спричинений збиток з вини страхувальника (застрахованого). Поширені такі його види: автоцивільне страхування, страхування професійної відпові­дальності лікарів, нотаріусів, митних перевізників, аудиторів і ін­ших професій, страхування небезпечних виробничих об'єктів.