5.2. Види ризиків з точки зору можливості страхування

З точки зору можливості страхування ризики поділяють на страхові і не страхові. Найбільшу групу становлять ризики, які можливо застрахувати.

Страховий ризик — це ризик, який може бути оцінений з точки зору ймовірності настання страхового випадку і кількісних розмірів можливих збитків.

Перелічимо основні критерії, які дозволяють вважати ризик страховим (див. рис. 5.1):

Страхові ризики

ризик, який включає відповідальність страховика пови­нен бути можливим

ризик повинен носити випадковий характер (коли напе­ред не відомо конкретний час страхового випадку і мож­ливий розмір заподіяного збитку)

випадковість прояву даного ризику слід співвідносити з масою однорідних об'єктів

страхова подія не повинна мати розмірів катастрофічно­го лиха; негативні наслідки реалізації ризику необхідно об'єктивно виміряти і оцінити

масштаби наслідків повинні бути достатньо крупними і зачіпати інтереси страхувальника

Рис. 5.1. Страхові ризики

За причинами виникнення і числом об'єктів, які підлягають страховому ризику, виділяють фундаментальні і специфічні ри­зики.

В основному специфічні ризики придатні для страхування, а фундаментальні, систематичні — не придатні (див. рис. 5.2).


Ризики не придатні для страхування

            і          

Фундаментальні ризики

Ризики придатні для страхування

            і          

Специфічні ризики


 


не контрольовані і всеосяжні ризики, діючі на всіх


пов'язані з окремими особами або підприємствами, як з причин, так і за наступаючим збитком


ризики, причини яких непідвладні

жодній людині, ні групі людей, їх прийнято відносити до так званих «форс-мажорних обставин»

у специфічних ризиках можна виділити аномальні (вони вищі або нижчі за нормальні) і катастрофічні


 

Рис. 5.2. Види ризиків

Поки страхувальник поставлений перед фактом невідомості страхового випадку, страховик цікавиться ймовірністю настання страхового випадку з погляду ймовірності можливих збитків і витрат з його відшкодування. Таким чином, передбачення стра­ховика, які не справдилися, будуть заздалегідь оплачені передба­ченням можливого ризику з боку страхувальника. Отже, у теоре­тичному плані страховик піддає себе небезпеці тільки одного специфічного ризику, пов'язаного зі здійсненням страхової опе­рації. Цей ризик називається технічним ризиком страховика.

Технічний ризик страховика — це ризик, пов'язаний із прове­денням операцій страхування.

Наявність технічного ризику страховика спонукає його брати активно участь у попереджувальних заходах щодо боротьби з пожежами, аваріями на транспорті і т. д., з метою зниження його ступеня.